Andersen Ireland

Chuir an Roinn Oideachais agus Scileanna iarratas isteach ar an 16 Bealtaine 2014 ar chómhaoiniú AE faoin gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú chun tacú le hoibrithe a ndeachaigh iomarcaíocht ag Andersen Ireland Ltd i bhfeidhm orthu.

Gléasra monaraíochta seodra cosmaideacha ab ea Andersen Ireland Ltd i Ráth Caola, Co. Luimneach a raibh fórsa saothair 171 duine ann, mná den chuid is mó, a dúnadh go déanach in 2013.   D’iarr Éire ceadú agus fuarthas é do chlár tacaíochtaí margaidh saothair faoin gCiste Eorpach um Choigeartú don  Domhandú ar bhonn an tionchair thromchúisigh a bheadh ​​ag cailliúint na bpost ar an bhfostaíocht agus ar an ngeilleagar áitiúil.  Reáchtáladh clár CED 2 bhliain le cómhaoiniú ón AE ó Bhealtaine 2014 go Bealtaine 2016.

Sa chlár seo, bhain údaráis na hÉireann leas as beart roghnach nua a bhí ar fáil do bhabhta 2014-2020 de mhaoiniú CED, a cheadaíonn do na Ballstáit sin ar sháraigh a rátaí dífhostaíochta óige 25% go 2012 cuidiú le líon coibhéiseach daoine óga mar oibrithe iomarcacha spriocdhírithe laistigh de chlár CED, áit a bhfuil na daoine óga faoi 25 bliana d’aois agus gan a bheith fostaithe, ar chúrsa oideachais ná ag dul faoi oiliúint (NEETanna).

Ba é €2.5m an caiteachas measta faoin gclár ceadaithe, dá nglacfaí leis an gcistiú go léir, agus chuirfeadh an AE cómhaoiniú 60% (€1.5m) den chaiteachas ar fáil.

Is féidir tuarascálacha cur chun feidhme ar chlár CED Andersen Ireland a fheiceáil thíos:

Bunaíodh Fóram Feidhmiúcháin CED mar chabhair chun clár CED a chur chun feidhme. Gheofar miontuairiscí chruinniú an Fhóraim thíos:

Chuir Údarás Bainistíochta CED tuarascáil deireadh ar chlár CED faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh ar an 16 Samhain 2016.  Gheofar é ag an nasc thíos:

Gheofar thíos anailís ar stádas mhargadh saothair an oibrí iomarcaigh agus na dtairbhithe óga NEET bliain amháin tar éis dheireadh chur i bhfeidhm chlár CED, i mBealtaine 2017, lena n-áirítear miondealú de réir inscne agus catagóir gairme an oibrí: