Cad é an Ciste Tearmainn, Imirce agus Comhtháthaithe?

Ba cheart go gcuirfeadh an Ciste Tearmainn, Imirce agus Comhtháthaithe (CTIC) le neartú an chomhbheartais tearmainn, imirce dlí a fhorbairt de réir riachtanais eacnamaíocha agus shóisialta na mballstát, tacú le náisiúnaigh tríú tír comhtháthú go héifeachtach agus a bheith san áireamh go sóisialta, agus rannchuidiú leis an troid i gcoinne imirce neamhrialta. I measc na gcuspóirí eile tá a chinntiú go ndéantar iad siúd nach bhfuil ceart acu fanacht san AE a thabhairt ar ais agus a athghlacadh ar bhealach éifeachtach, sábháilte agus le dínit. Tacóidh an CTIC leis na daoine sin tús a chur le hathimeascadh i dtíortha neamh-AE ar tugadh ar ais dóibh iad.

Tá sé mar aidhm ag an CTIC dlúthpháirtíocht agus comhroinnt freagrachta idir na ballstáit a fheabhsú, go háirithe i dtreo na ndaoine is mó a dtéann dúshláin imirce agus tearmainn i bhfeidhm orthu, lena n-áirítear trí chomhoibriú praiticiúil.

Is é an buiséad atá beartaithe don CTIC don tréimhse 2021-2027, ná € 9.882 billiún i bpraghsanna reatha.

 

Conas a oibríonn sé?

Tá sé beartaithe go leithdháilfear 63.5% den bhuiséad foriomlán ar chláir atá á gcomhbhainistiú ag an AE agus ag na Ballstáit, a mbeidh a dteidlíochtaí éagsúil ag brath, i measc tosca eile, ar líon na náisiúnach tríú tír a bhfuil cónaí orthu sa tír, na héilimh ar thearmann a fuarthas, na cinntí maidir le filleadh agus na torthaí éifeachtacha a rinneadh.

Déanfaidh an AE an 36.5% eile a bhainistiú go díreach agus tiomnóidh sé, i measc caingne eile, cúnamh éigeandála, athlonnú agus ligean isteach daonnúil ó thíortha neamh-AE agus chun iarrthóirí tearmainn agus dídeanaithe a athlonnú chuig ballstáit eile an AE.

In Éirinn, tá an CTIC á bhainistiú ag an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Comhtháthaithe agus na hÓige.