By

Nicola Finnegan
Minister Michael Creed
D’fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD inniu go bhfuil tús curtha leis an gcéad chomhchomhairliúchán poiblí chun eolas a dhéanamh d’fhorbairt chlár oibríochta nua i ndáil le forbairt inbhuanaithe na hearnála bia mara sa tréimhse 2021-27. Déanfar an Clár a fhorbairt i gcomhthéacs Rialachán beartaithe an AE ar Chiste Eorpach Muirí,… Continue Reading Comhairliúchán Poiblí ar Chlár Forbartha Bia Mara 2021-27
Read More
EU Studies Project Image
An tseachtain seo in Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe, chuir 21 phríomhghairmí ó earnálacha éagsúla ar fud Réigiún Thuaisceart agus Iarthar na hÉireann tús le Clár Staidéir AE. Is é Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair a dhear an clár agus is é Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe a sholáthraíonn é i gcomhar leis an gColáiste… Continue Reading Clár Staidéir AE – AE i mo Réigiún
Read More
DEVISE Project Staff Exchange – West Flanders
Mar chuid de thionscadal DEVISE, d’fhreastail geallsealbhóirí ó Éirinn (Fiontraíocht Éireann, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus Comhairle Contae Dhún na nGall) ar chuairt mhalartúcháin eolais dhá lá i bhFlóndras Thiar chun foghlaim faoi thacaí earnála poiblí agus faoi Ollscoileanna a chabhraíonn le fás cuideachtaí TFC agus le claochlú digiteach i measc fiontair bheaga agus mheánmhéide… Continue Reading Malartú Foirne Thionscadal DEVISE – Flóndras Thiar
Read More
Minister Charlie Flanagan
Fógraíonn an tAire Flanagan agus an tAire Stanton cistiú le haghaidh Comhionannas Inscne agus Imeascadh Imirceach ·          Leithdháilfear €10.3 milliún san iomlán ar 36 thionscadal ar fud na tíre ·          Tacófar le 36 thionscadal sa tréimhse trí bliana atá romhainn i láithreacha éagsúla ar fud na hÉireann ·          Cuirfear €1.5 milliún eile ar fáil do… Continue Reading Cistiú le haghaidh Comhionannas Inscne agus Imeascadh Imirceach
Read More
Atlantic Area Training Workshop in Tullamore Co Offaly
Rinne ár bhFoireann Rialaithe Céadleibhéil Ceardlann Oiliúna Limistéar an Atlantaigh a óstáil i dTulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí, Dé Céadaoin an 24 Iúil 2019. Ba é an spriocphobal don cheardlann ná comhpháirtithe ar ceadaíodh iad lena gcistiú sa chéad ghlao agus sa dara glao faoi Chlár Limistéar an Atlantaigh. Bhí sé mar aidhm leis an… Continue Reading Ceardlann Oiliúna Limistéar an Atlantaigh
Read More
eurega-group-photo-kuopio-finland
Thug toscairí ó Thuaisceart agus Iarthar na hÉireann Cuairt Mhalartúcháin Eolais ar Kuopio, an Fhionlainn.  Thaistil an toscaireacht mar chuid de thionscadal darb ainm EUREGA de chuid Chlár Interreg na hEorpa. Áiríodh léi Brendan Mooney (Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair), Patrick Devine (Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair), Suzanne Seery (Bia-eolaí, Croí,… Continue Reading Léargas ar Réim Bia na Nordach
Read More
OURWAY Stakeholder Event
Ar an 11 Meitheamh i dTobar an Choire, Co. Shligigh, tháinig an grúpa geallsealbhóirí réigiúnacha Éireannacha do thionscadal OURWAY le chéile den dara huair chun plé a dhéanamh ar dhea-chleachtais atá ag teacht chun cinn i réigiúin na gcomhpháirtithe Éireannacha agus Eorpacha. Pléadh an dréachtstraitéis pleanála agus eacnamaíochta d’Éirinn (an Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach)… Continue Reading Ócáid OURWAY do Gheallsealbhóirí
Read More
Minister Donohoe marks Europe Day with launch of EU in my Region Publications
Comóireann an tAire Donohoe Lá na hEorpa ach Foilseacháin ‘AE i mo Réigiún’ a sheoladh Rinne Paschal Donohoe TD, an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Lá na hEorpa a chomóradh inniu, Déardaoin an 9 Bealtaine, ach dhá fhoilseachán nua a sheoladh mar chuid d’fheachtas ar a dtugtar ‘AE i mo Réigiún’, ina n-insítear… Continue Reading Seoltar Foilseacháin ‘AE i mo Réigiún’
Read More
TY visit encourages a new generation of Marine Scientists_opt
Spreagann cuairt Idirbhliana glúin nua Eolaithe Muirí Chuir Foras na Mara fáilte roimh dhaltaí Idirbhliana ó Chlochar na Trócaire, Ros Comáin, chuig a cheanncheathrú in Órán Mór, Gaillimh, le déanaí. Ba é Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair a d’eagraigh an chuairt, ar lena linn a chaith na daltaí súil ar na saoráidí agus… Continue Reading Glúin nua Eolaithe Muirí
Read More
Cistíodh an tionscadal faoi Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa ar chostas os cionn 4 mhilliún euro agus bhí sé ar cheann amháin de 7 dtionscadal forbartha réigiúnaí inbhuanaithe a cistíodh faoi Chlár Oibriúcháin Réigiún na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair don tréimhse 2014-2020. Ba é an aidhm a bhí leis an obair ná… Continue Reading Tá Tionscadal Feabhsúcháin Shráid na hEaglaise i mBaile Átha Luain críochnaithe anois
Read More
1 2 3