By

Pauline
Image of aych-drawing-contest 2020
Tá áthas ar chumann Atlantic Cities an Comórtas Líníochta: Dearthóirí na Todhchaí, 2020. Cathair ghlas duitse! a eagrú faoi chuimsiú chreat thionscadal Mhoil Chruthaitheacha na hÓige Atlantaí, atá á mhaoiniú ag clár Interreg do Limistéar an Atlantaigh. Tá an comórtas seo dírithe ar Eorpaigh óga idir trí bliana d’aois agus 17 mbliana d’aois agus ar… Continue Reading Comórtas Líníochta 2020: Cathair ghlas duitse!
Read More
Cathaoirleach of the Northern and Western Regional Assembly, David Maxwell holding #euinmyregion sign
Oscailt oifigiúil Scéim Athnuachana Shráid Chlann Bhreasail agus Cheathrú San Nioclás i nDún Dealgan D’oscail an Comhairleoir Dolores Minogue, Cathaoirleach Chomhairle Contae Lú, na hoibreacha athnuachana a rabhthas ag súil go mór leo i lár an bhaile. Bhí an Comhairleoir David Maxwell, Cathaoirleach Thionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair, agus Emma Coffey, Cathaoirleach Cheantar… Continue Reading Oscailt na Scéime Athnuachana
Read More
Image of
Cruinniú de chuid an Choiste Faireacháin do Chlár Oibríochtúil Réigiúnach na Teorann, Lár Tíre agus an Iarthair Ag feidhmiú dóibh mar Údaráis Bhainistíochta do na Cláir Oibríochtúla in Éirinn atá comhchistithe ag Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRA), chuir an dá Thionól Réigiúnacha coiste faireacháin cláir fíorúil comhpháirteach ar siúl an 15 Meán Fómhair chun… Continue Reading Cruinniú de chuid Choiste Faireacháin Cláir na Teorann, Lár Tíre agus an Iarthair
Read More
Image of two cyclists on the great-western-greenway-with-our-way-logo
“Tá Glasbhealaí ag athrú na ndóigheanna a mbíonn ár bpobail agus ár muintir ag bogadh. Tá sé de chumas ag Glasbhealaí sócmhainní, pobail agus áiteanna oibre i limistéir uirbeacha agus i limistéir thuaithe araon a nascadh agus cultúr agus sócmhainní oidhreachta nádúrtha a nascadh freisin”, dar le Patrick Devine, Bainisteoir Tionscadail OUR WAY, a oibríonn… Continue Reading Glasbhealaí, Spreagthach Fáis
Read More
Public Consultation Image
In éineacht lenár gcuid Comhghleacaithe i dTionól Réigiúnach an Deiscirt, i dTionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre, sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus sa Roinn Oideachais agus Scileanna, tá Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair ag comhordú cleachtadh Comhairliúcháin Phoiblí maidir le Cistiú Comhtháthaithe ón Aontas Eorpach (AE) don tréimhse 2021 go… Continue Reading Cistiú Comhtháthaithe ón Aontas Eorpach don tréimhse 2021 go 2027
Read More
Image of a dish of oysters
Cuirfidh Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair fáilte i Sligeach agus i nGaillimh go luath i mí an Mhárta roimh bhreis agus 30 príomhshaineolaí gastranamaíochta ó áiteanna fud fad na hEorpa. Tá EUREGA ina thionscadal Comhair Chríochaigh Eorpaigh is fiú €1.7m agus ina bhféachtar ar bhia faoi chúig cheannteideal: Oideachas, Sláinte, Cúrsaí Uirbeacha/Tuaithe, Turasóireacht,… Continue Reading Food for Thought
Read More