GLAO AR THOGRAÍ LE HAGHAIDH POINTE TEAGMHÁLA NÁISIÚNTA FAOIN SNÁITHE FOSTAÍOCHTA AGUS NUÁLAÍOCHTA SÓISIALTA (EASI) DEN CHISTE SÓISIALTA EORPACH MÓIDE (CSE+)

Is ionstraim maoinithe é an clár um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta (EaSI) ar leibhéal an AE chun leibhéal ard fostaíochta inbhuanaithe a chur chun cinn, dálaí oibre a fheabhsú, cosaint shóisialta leordhóthanach a ráthú, agus eisiamh sóisialta agus bochtaineacht a chomhrac.

Sheol an Coimisiún Eorpach glao ar Phointí Teagmhála Náisiúnta don tsraith EaSI de CSE+. Féachtar leis an nglao Pointe Teagmhála Náisiúnta amháin (NCP) a bhunú don tsraith EaSI faoi CSE+ in aghaidh na tíre. Déanfaidh na Pointí Teagmhála Náisiúnta:

  • Na tionscadail atá á maoiniú ag an gclár faoi láthair a chur chun cinn, chomh maith leis an toradh a bhain an clár amach sa tír áirithe;
  • Tacú le Pointí Teagmhála Náisiúnta eile ina gcuid tascanna;
  • Feasacht ar chlár EaSI a ardú;
  • Tacú go gníomhach le tograí ar chaighdeán níos fearr a chur isteach, torthaí na dtionscadal maoinithe a roinnt ar bhealach a éascaíonn a macasamhlú agus a scála; agus
  • Sineirgí a bhunú le cláir mhaoinithe eile an AE. Bunóidh na Pointí Teagmhála Náisiúnta comhar gan uaim leis na Lárionaid Náisiúnta Inniúlachta um Nuálaíocht Shóisialta, a fhaigheann tacaíocht faoi láthair ón gclár EaSI agus ó chúnamh teicniúil CSE.

Is féidir faisnéis bhreise agus doiciméid glaonna a fháil anseo.

Caithfidh iarratais ó eagraíochtaí seachas údaráis phoiblí a bheith formhuinithe ag an údarás náisiúnta atá freagrach chun gníomhú mar an Pointe Teagmhála Náisiúnta (PTN) don tsraith EaSI don tír sin. In Éirinn, is iad na húdaráis náisiúnta atá freagrach sa réimse seo ná Údarás Bainistíochta CSE, an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, an Roinn Coimirce Sóisialaí agus an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail.

Más mian leat formhuiniú údaráis na hÉireann a fháil mar chuid den ghlao seo, cuir isteach le do thoil litir ghearr ag cur síos ar do chur chuige molta agus oiriúnacht don ghlao (le tagairt do dhoiciméid an ghlao).

Ba chóir litreacha a chur isteach ar ríomhphost chuig esf@dfheris.gov.ie ag cóipeáil lorna.tuohy@dfheris.gov.ie.

Is é an dáta deiridh chun litreacha a fháil ná Déardaoin 12 Lúnasa ag 5p.m. Ní féidir aon litreacha a fhaightear tar éis an spriocdháta seo a bhreithniú.

Cuir ‘Glaoch ar Phointe Teagmhála Náisiúnta EaSI ar Thograí’ i líne ábhair do ríomhphoist le do thoil.