Category

Uncategorized @ga
The national flag of Ireland next to the European flag
The EU’s Recovery and Resilience Facility lies at the heart of the Union’s response to the COVID-19 pandemic. The aim of the Facility is to mitigate the economic and social impact of the pandemic and make European economies and societies more sustainable, resilient and better prepared for the challenges and opportunities of the green and… Continue Reading Public Consultation on Ireland’s Recovery and Resilience Plan
Read More
Image of aych-drawing-contest 2020
Tá áthas ar chumann Atlantic Cities an Comórtas Líníochta: Dearthóirí na Todhchaí, 2020. Cathair ghlas duitse! a eagrú faoi chuimsiú chreat thionscadal Mhoil Chruthaitheacha na hÓige Atlantaí, atá á mhaoiniú ag clár Interreg do Limistéar an Atlantaigh. Tá an comórtas seo dírithe ar Eorpaigh óga idir trí bliana d’aois agus 17 mbliana d’aois agus ar… Continue Reading Comórtas Líníochta 2020: Cathair ghlas duitse!
Read More
EU Emblem
Tá comhairliúchán nua seolta ag an gCoimisiún Eorpach ar an Treochlár le haghaidh tionscnamh nua chun seirbhísí bunúsacha a chinntiú do gach leanbh atá ar an ngannchuid san Eoraip. Tá sé i gceist ag an Ráthaíocht don Leanbh a chinntiú go mbeidh teacht ag gach leanbh san Eoraip atá i mbaol bochtaineachta, eisiamh sóisialta, nó… Continue Reading Comhairliúchán faoin Ráthaíocht Eorpach don Leanbh
Read More
Cathaoirleach of the Northern and Western Regional Assembly, David Maxwell holding #euinmyregion sign
Oscailt oifigiúil Scéim Athnuachana Shráid Chlann Bhreasail agus Cheathrú San Nioclás i nDún Dealgan D’oscail an Comhairleoir Dolores Minogue, Cathaoirleach Chomhairle Contae Lú, na hoibreacha athnuachana a rabhthas ag súil go mór leo i lár an bhaile. Bhí an Comhairleoir David Maxwell, Cathaoirleach Thionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair, agus Emma Coffey, Cathaoirleach Cheantar… Continue Reading Oscailt na Scéime Athnuachana
Read More
Image of
Cruinniú de chuid an Choiste Faireacháin do Chlár Oibríochtúil Réigiúnach na Teorann, Lár Tíre agus an Iarthair Ag feidhmiú dóibh mar Údaráis Bhainistíochta do na Cláir Oibríochtúla in Éirinn atá comhchistithe ag Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRA), chuir an dá Thionól Réigiúnacha coiste faireacháin cláir fíorúil comhpháirteach ar siúl an 15 Meán Fómhair chun… Continue Reading Cruinniú de chuid Choiste Faireacháin Cláir na Teorann, Lár Tíre agus an Iarthair
Read More
Image of two cyclists on the great-western-greenway-with-our-way-logo
“Tá Glasbhealaí ag athrú na ndóigheanna a mbíonn ár bpobail agus ár muintir ag bogadh. Tá sé de chumas ag Glasbhealaí sócmhainní, pobail agus áiteanna oibre i limistéir uirbeacha agus i limistéir thuaithe araon a nascadh agus cultúr agus sócmhainní oidhreachta nádúrtha a nascadh freisin”, dar le Patrick Devine, Bainisteoir Tionscadail OUR WAY, a oibríonn… Continue Reading Glasbhealaí, Spreagthach Fáis
Read More
Public Consultation Image
In éineacht lenár gcuid Comhghleacaithe i dTionól Réigiúnach an Deiscirt, i dTionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre, sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus sa Roinn Oideachais agus Scileanna, tá Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair ag comhordú cleachtadh Comhairliúcháin Phoiblí maidir le Cistiú Comhtháthaithe ón Aontas Eorpach (AE) don tréimhse 2021 go… Continue Reading Cistiú Comhtháthaithe ón Aontas Eorpach don tréimhse 2021 go 2027
Read More
The national flag of Ireland next to the European flag
Comhairliúchán Poiblí ar an gComhaontú Comhpháirtíochta do Chistí Rialacháin na bhForálacha Coiteanna Eorpacha 2021 – 2027 agus ar na Cláir Oibriúcháin don CFRE agus don CSTE+ Tá An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, An Roinn Oideachais agus Scileanna, agus na trí Thionóil Réigiúnacha le próiseas comhairliúchán a sheoladh le bonn eolais a chur faoi roghnú… Continue Reading Comhairliúchán Poiblí 2021-2027
Read More
Image of a dish of oysters
Cuirfidh Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair fáilte i Sligeach agus i nGaillimh go luath i mí an Mhárta roimh bhreis agus 30 príomhshaineolaí gastranamaíochta ó áiteanna fud fad na hEorpa. Tá EUREGA ina thionscadal Comhair Chríochaigh Eorpaigh is fiú €1.7m agus ina bhféachtar ar bhia faoi chúig cheannteideal: Oideachas, Sláinte, Cúrsaí Uirbeacha/Tuaithe, Turasóireacht,… Continue Reading Food for Thought
Read More
Filming of the Devise project by Euronews
Roghnaigh Euronews, “an cainéal nuachta is mó tóir san Eoraip” agus a chraolann do 400 milliún teach ar fud 160 tír, go gcuirfeadh sé tionscadal DEVISE chun cinn trí chlár na ‘Réigiún Cliste’ dá chuid. Tugann sraith na Réigiún Cliste cuairt ar “[chathracha] agus bailte ina bhfuil tionscadail de chuid an Bheartais Chomhtháthaithe ag laghdú… Continue Reading Tá Tionscadal DEVISE le léiriú ar Euronews
Read More
1 2 3