Category

Uncategorized @ga
Leader Statement - Minister Humphries
D’fhógair an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Heather Humphreys T.D., mionsonraí faoi leithdháileadh an chláir LEADER Idirthréimhseach € 70 milliún don tréimhse 2021-2022 Is clár forbartha tuaithe é LEADER arna chómhaoiniú ag an AE a fheidhmíonn cur chuige ón mbun aníos faoi threoir áitiúil chun freastal ar riachtanais na bpobal agus na ngnólachtaí áitiúla. Tacaíonn… Continue Reading €70m Clár Idirthréimhseach LEADER
Read More
Conference on the Future of Europe
Bunaíodh an Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa chun todhchaí meántéarmach agus fadtéarmach an AE a chinneadh. Soláthraíonn sé deis uathúil do shaoránaigh na hEorpa díospóireacht a dhéanamh ar dhúshláin agus ar thosaíochtaí na hEorpa. Is cuma cá as tú nó cad a dhéanann tú, is é seo an áit le smaoineamh ar an todhchaí atá… Continue Reading Comhdháil ar Thodhchaí na hEorpa
Read More
Centres of Vocational Excellence
Tá tionscnamh seolta ag an gCoimisiún Eorpach chun Ardáin Trasnáisiúnta na nIonad Feabhais Gairme a bhunú le tacaíocht ón gclár Erasmus +. Foilsíodh glaonna Erasmus + 2021 agus treoir an chláir an 25 Márta 2021. Le buiséad 44 milliún EUR in 2021, tacóidh an príomhghníomhaíocht ‘comhar i measc eagraíochtaí agus institiúidí’ le bunú agus forbairt… Continue Reading Ionaid Feabhais Gairme
Read More
Youth4Regions
Is é Youth4Regions clár an Choimisiúin Eorpaigh a chuidíonn le mic léinn iriseoireachta agus iriseoirí óga a fháil amach cad atá á dhéanamh ag an AE ina réigiún. Is mian leis an gCoimisiún Eorpach mic léinn iriseoireachta agus iriseoirí óga a spreagadh chun foghlaim faoi Bheartas Réigiúnach agus cumarsáid a dhéanamh ar thionscadail dlúthpháirtíochta agus… Continue Reading Youth4Regions
Read More
Is mórthionscnaimh bheartais iad an Straitéis chuimsitheach nua AE ar Chearta an Linbh agus an Ráthaíocht Eorpach Leanaí a chuir an Coimisiún Eorpach chun cinn chun cosaint níos fearr a thabhairt do gach leanbh, chun cabhrú leo a gcearta a chomhlíonadh agus chun iad a chur i gceartlár cheapadh beartais an AE. Tá an dá… Continue Reading Straitéis an AE ar Chearta an Linbh
Read More
The national flag of Ireland next to the European flag
The EU’s Recovery and Resilience Facility lies at the heart of the Union’s response to the COVID-19 pandemic. The aim of the Facility is to mitigate the economic and social impact of the pandemic and make European economies and societies more sustainable, resilient and better prepared for the challenges and opportunities of the green and… Continue Reading Public Consultation on Ireland’s Recovery and Resilience Plan
Read More
Image of aych-drawing-contest 2020
Tá áthas ar chumann Atlantic Cities an Comórtas Líníochta: Dearthóirí na Todhchaí, 2020. Cathair ghlas duitse! a eagrú faoi chuimsiú chreat thionscadal Mhoil Chruthaitheacha na hÓige Atlantaí, atá á mhaoiniú ag clár Interreg do Limistéar an Atlantaigh. Tá an comórtas seo dírithe ar Eorpaigh óga idir trí bliana d’aois agus 17 mbliana d’aois agus ar… Continue Reading Comórtas Líníochta 2020: Cathair ghlas duitse!
Read More
EU Emblem
Tá Ard-Stiúrthóireacht Cumarsáide (DG COMM) an Choimisiúin Eorpaigh coimisiúnaithe ag Ecorys chun athbhreithniú a dhéanamh ar fhoilseacháin an Choimisiúin Eorpaigh do shaoránaigh. Sa chéim dheiridh den athbhreithniú tá Ecorys ag tabhairt faoi shraith fócasghrúpaí ar líne le saoránaigh in Éirinn agus tá sé mar aidhm acu an deis a thabhairt dóibh a gcuid barúlacha a… Continue Reading Athbhreithniú ar Fhoilseacháin an Choimisiúin Eorpaigh do Shaoránaigh
Read More
EU Emblem
Tá comhairliúchán nua seolta ag an gCoimisiún Eorpach ar an Treochlár le haghaidh tionscnamh nua chun seirbhísí bunúsacha a chinntiú do gach leanbh atá ar an ngannchuid san Eoraip. Tá sé i gceist ag an Ráthaíocht don Leanbh a chinntiú go mbeidh teacht ag gach leanbh san Eoraip atá i mbaol bochtaineachta, eisiamh sóisialta, nó… Continue Reading Comhairliúchán faoin Ráthaíocht Eorpach don Leanbh
Read More
Cathaoirleach of the Northern and Western Regional Assembly, David Maxwell holding #euinmyregion sign
Oscailt oifigiúil Scéim Athnuachana Shráid Chlann Bhreasail agus Cheathrú San Nioclás i nDún Dealgan D’oscail an Comhairleoir Dolores Minogue, Cathaoirleach Chomhairle Contae Lú, na hoibreacha athnuachana a rabhthas ag súil go mór leo i lár an bhaile. Bhí an Comhairleoir David Maxwell, Cathaoirleach Thionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair, agus Emma Coffey, Cathaoirleach Cheantar… Continue Reading Oscailt na Scéime Athnuachana
Read More
1 2 3 4