Category

Uncategorized @ga
Atlantic Area Training Workshop in Tullamore Co Offaly
Rinne ár bhFoireann Rialaithe Céadleibhéil Ceardlann Oiliúna Limistéar an Atlantaigh a óstáil i dTulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí, Dé Céadaoin an 24 Iúil 2019. Ba é an spriocphobal don cheardlann ná comhpháirtithe ar ceadaíodh iad lena gcistiú sa chéad ghlao agus sa dara glao faoi Chlár Limistéar an Atlantaigh. Bhí sé mar aidhm leis an… Continue Reading Ceardlann Oiliúna Limistéar an Atlantaigh
Read More
Image of Mary Hopkins
Mar is léir do Mary Hopkins Baile beag tuaithe, sráidbhailte tuaithe níos lú thart timpeall air, ina raibh a gcinn cromtha ag daoine agus iad faoi ualach an aonraithe agus ina raibh mná ag maireachtáil lá i ndiaidh lae agus iad ag súil go mbeadh ar a gcumas éirí, lá amháin, iad féin a ghléasadh… Continue Reading Ag Gluaiseacht ar Aghaidh – An Scéal taobh thiar den Scéal
Read More
eurega-group-photo-kuopio-finland
Thug toscairí ó Thuaisceart agus Iarthar na hÉireann Cuairt Mhalartúcháin Eolais ar Kuopio, an Fhionlainn.  Thaistil an toscaireacht mar chuid de thionscadal darb ainm EUREGA de chuid Chlár Interreg na hEorpa. Áiríodh léi Brendan Mooney (Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair), Patrick Devine (Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair), Suzanne Seery (Bia-eolaí, Croí,… Continue Reading Léargas ar Réim Bia na Nordach
Read More
OURWAY Stakeholder Event
Ar an 11 Meitheamh i dTobar an Choire, Co. Shligigh, tháinig an grúpa geallsealbhóirí réigiúnacha Éireannacha do thionscadal OURWAY le chéile den dara huair chun plé a dhéanamh ar dhea-chleachtais atá ag teacht chun cinn i réigiúin na gcomhpháirtithe Éireannacha agus Eorpacha. Pléadh an dréachtstraitéis pleanála agus eacnamaíochta d’Éirinn (an Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach)… Continue Reading Ócáid OURWAY do Gheallsealbhóirí
Read More
LouiseFinnegan_GraduationSpeaker2019
Le Clár New Futures de chuid One Family, tacaítear le mná ar tuismitheoirí aonair iad agus atá éighníomhach ón taobh eacnamaíoch de leas a bhaint as deiseanna oiliúna agus forbartha. Tá Louise Finnegan ina tuismitheoir aonair le ceathrar iníonacha. Tar éis di roinnt cúrsaí pobalbhunaithe a chríochnú san am atá thart, chinn Louise páirt a… Continue Reading An Clár New Futures
Read More
Minister Donohoe marks Europe Day with launch of EU in my Region Publications
Comóireann an tAire Donohoe Lá na hEorpa ach Foilseacháin ‘AE i mo Réigiún’ a sheoladh Rinne Paschal Donohoe TD, an tAire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Lá na hEorpa a chomóradh inniu, Déardaoin an 9 Bealtaine, ach dhá fhoilseachán nua a sheoladh mar chuid d’fheachtas ar a dtugtar ‘AE i mo Réigiún’, ina n-insítear… Continue Reading Seoltar Foilseacháin ‘AE i mo Réigiún’
Read More
TY visit encourages a new generation of Marine Scientists_opt
Spreagann cuairt Idirbhliana glúin nua Eolaithe Muirí Chuir Foras na Mara fáilte roimh dhaltaí Idirbhliana ó Chlochar na Trócaire, Ros Comáin, chuig a cheanncheathrú in Órán Mór, Gaillimh, le déanaí. Ba é Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair a d’eagraigh an chuairt, ar lena linn a chaith na daltaí súil ar na saoráidí agus… Continue Reading Glúin nua Eolaithe Muirí
Read More
Cistíodh an tionscadal faoi Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa ar chostas os cionn 4 mhilliún euro agus bhí sé ar cheann amháin de 7 dtionscadal forbartha réigiúnaí inbhuanaithe a cistíodh faoi Chlár Oibriúcháin Réigiún na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair don tréimhse 2014-2020. Ba é an aidhm a bhí leis an obair ná… Continue Reading Tá Tionscadal Feabhsúcháin Shráid na hEaglaise i mBaile Átha Luain críochnaithe anois
Read More
An tseachtain seo caite, thug Ann Marie Heneghan ó Scoil Cócaireachta Mhainistir Mhaigh Eo agus Amanda McCloat ó Choláiste San Aingeal, Sligeach, cuairt ar Barcelona mar chuid de thionscadal AE chun a fhoghlaim cén dóigh a mbíonn an ghastranamaíocht á cur chun cinn ag an gCatalóin san earnáil oideachais, idir an réamhscoil agus an ollscoil.… Continue Reading Foghlaim faoin Oideachas Bia in Barcelona
Read More
New Futures STAR Award Winners
Tionóladh searmanas mór le rá na nGradam STAR Dé Luain 4 Márta 2019 i mBaile Átha Cliath. Is é AONTAS, eagraíocht náisiúnta foghlama d’aosaigh na hÉireann, a d’eagraigh. Déanann na Gradaim ceiliúradh ar dóigh dhearfach a dtéánn tionscnaimh foghlama aosaí d’fhoghlaimeoirí fásta, do phobail áitiúla agus don tsochaí i gcoitinne. Cúis bhróid atá ann go… Continue Reading GRADAIM STAR AONTAS
Read More
1 2 3 4