REACT-EU

Is éard is ciall le REACT-EU ná Cúnamh Téarnaimh don Chomhtháthú agus do Chríocha na hEorpa agus is tionscnamh é a leanann agus a leathnaíonn na beartais fhreagartha maidir leis an ngéarchéim agus le deisiúcháin na géarchéime a sholáthraítear tríd An Tionscnamh Infheistíochta um an bhFreagairt ar an gCoróinvíreas agus An Tionscnamh Infheistíochta um an bhFreagairt ar an gCoróinvíreas Plus. Soláthraíonn REACT-EU infheistíocht bhreise € 47.5bn faoin sprioc infheistíochta le haghaidh fáis agus post. Leithdháilfear € 37.5bn in 2021 agus leithdháilfear € 10bn in 2022.

Féadfaidh na Ballstáit buiséad REACT-AE a úsáid don CSE, do Chiste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa (lena n-áirítear comhoibriú trasteorann faoi ETC), an Ciste um Chúnamh Eorpach do na daoine is Díothaí (FEAD), agus an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg.

Is é leithdháileadh sealadach na hÉireann do 2021 ná € 83.24m.

Ba chóir na hacmhainní breise sin a dhíriú ar thacú go príomha le:

  • Poist a choinneáil, lena n-áirítear trí scéimeanna oibre gearrthéarmacha agus tacaíocht do dhaoine féinfhostaithe lena n-ioncam a chosaint
  • Poist nua a chruthú, go háirithe do dhaoine leochaileacha
  • Beartais le haghaidh fostaíochta don aos óg
  • Oideachas agus oiliúint
  • Forbairt scileanna, ach go háirithe, chun tacú leis na haistrithe glasa agus digiteacha araon
  • Beartais chun rochtain ar sheirbhísí cúraim sláinte agus sóisialta a fheabhsú, lena n-áirítear do leanaí

 

Is féidir tuilleadh eolais ar REACT-EU a fháil ag https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_948.