CED 2014 – 2020

Maidir leis an tréimhse 2014 – 2020, d’fhéadfadh na Ballstáit iarratais a dhéanamh go ginearálta ar chúnamh ón gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CED) i gcásanna inar cuireadh 500 oibrí ar a laghad as oifig i gcuideachta ar leith (lena n-áirítear soláthraithe / táirgeoirí iartheachtacha) i dtréimhse 4 mhí, nó 500 iomarcaíocht ar a laghad in earnáil ar leith i dtréimhse 9 mí.

Mar sin féin, i margaí beaga saothair nó i gcúinsí eisceachtúla, d’fhéadfaí iarratais a dhéanamh i gcás nár comhlíonadh na critéir seo go hiomlán dá mbeadh tionchar tromchúiseach ar fhostaíocht agus ar an ngeilleagar áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta.

Chlúdaigh scóip an CED cláir oideachais agus oiliúna, comhairle gairme agus treoir agus tacaíochtaí fiontar.  Níor soláthraíodh clártacaíochtaí an CED ach amháin laistigh de thréimhse 24 mhí ag tosú ón dáta ar ar cuireadh isteach iarratas CED.

Bhí buiséad bliantúil uasta de €150 milliún ag an EGF maidir leis an tréimhse 2014 – 2020. D’fhéadfadh sé suas le 60% de mhaoiniú a chur ar fáil do chostas na dtacaíochtaí a dearadh chun cabhrú le hoibrithe iomarcacha post eile a fháil nó a ngnó féin a bhunú.

D’éirigh le 3 iarratas a rinne Éire ar chistiú CED sa tréimhse seo, dhá cheann in 2014 maidir le Andersen Ireland agus Lufthansa Technik Airmotive Ireland agus ceann amháin in 2015 maidir le PWA International.  

Gheofar sonraí na gclár seo in Cláir CED in Éirinn.