CED 2021 – 2027

Maidir leis an tréimhse cláraithe 2021-27, leanfaidh an Ciste Eorpach um Choigeartú don  Domhandú le haghaidh Oibrithe Díláithrithe (CED) de thacaíocht a sholáthar d’oibrithe a cuireadh faoi iomarcaíocht agus do dhaoine féinfhostaithe ar tháinig deireadh lena ngníomhaíocht,  Laghdaíodh an líon íosta iomarcaíochtaí is gá d’iarratas CED ón tairseach roimhe seo de 500 go 200 iomarcaíocht.

Féadfaidh an 200 iomarcaíocht tarlú thar thréimhse ceithre mhí i gcuideachta aonair (lena n-áirítear soláthraithe / táirgeoirí iartheachtacha) nó i roinnt cuideachtaí, go háirithe FBManna a oibríonn sna hearnálacha eacnamaíocha céanna nó difriúla i réigiún áirithe NUTS 2; nó thar thréimhse sé mhí i roinnt cuideachtaí, go háirithe FBManna a oibríonn in earnáil eacnamaíoch áirithe i réigiún nó dhó tadhlacha NUTS 2.

Tá gach cúis leis an athstruchtúrú incháilithe anois le haghaidh tacaíochta.  Cuimsíonn sé seo éifeachtaí eacnamaíocha  ghéarchéim am choróinvíris agus treochtaí eacnamaíocha níos mó cosúil leis an dícharbónú agus an uathoibriú.  Beidh caillteanais post a eascraíonn as patrúin trádála athraitheacha nó mar thoradh ar an ngéarchéim airgeadais agus eacnamaíoch a bhféadfadh oibrithe tacaíocht a fháil ina leith roimhe seo, incháilithe i gcónaí.

I gcúinsí eisceachtúla is féidir iarratais a mheas i gcás nach gcomhlíontar líon na n-iomarcaíochtaí go hiomlán, nuair a bheidh tionchar tromchúiseach ag na hiomarcaíochtaí ar fhostaíocht agus ar an ngeilleagar áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta.  Ní féidir le cásanna a cheadaítear ar fhorais imthosca eisceachtúla dul thar 15% d’uasbhuiséad bliantúil CED.

Ní mór do na Ballstáit iarratas CED a dhéanamh laistigh de 12 sheachtain ón tréimhse thagartha ina dtarlaíonn na caillteanais post. Tá uasbhuiséad bliantúil de €210m ag an CED do 2021-27 le ráta cómhaoinithe AE de 60%, nó an ráta cómhaoinithe CED+ is infheidhme maidir leis an mBallstát, más airde.  Ceithre mhí is fiche a mhaireann cláir cheadaithe CED.

Cuimsíonn an pacáiste beart is féidir leis an EGF a chómhaoiniú bearta pearsantaithe margaidh saothair atá dírithe ar na hoibrithe iomarcacha. Is féidir go n-áireofaí sna bearta treoir cheirde agus tacaíocht do phleanáil gairme; cláir oideachais agus oiliúna (go háirithe cláir ina ndírítear ar scileanna digiteacha) agus tacaíochtaí fiontar agus fostaíochta.  Ní féidir le costais liúntais a íoctar le  rannpháirtithe agus dreasachtaí earcaíochta fostóirí a bheith níos mó ná 35% den phacáiste iomlán agus ní féidir leo bearta cosanta sóisialta éighníomhacha a athsholáthar.

Gheofar tuilleadh sonraí ar an CED sa tréimhse 2021-2027 sa Bhileog fíricí seo.