Cad is Chiste Talmhaíochta na hEorpa don Fhorbairt Tuaithe ann?

Is trí Chiste Talmhaíochta na hEorpa don Fhorbairt Tuaithe a chistítear beartas forbartha tuaithe an Aontais Eorpaigh. Soláthraítear €100 billiún sa Chiste sin chun infheistiú san fhorbairt tuaithe ar fud an Aontais Eorpaigh sa tréimhse idir na blianta 2014 agus 2020.

Tá 118 Clár Forbartha Tuaithe (CFT) éagsúla ann sna 28 Ballstát don tréimhse 2014-2020, tá cláir shingile náisiúnta ag 20 Ballstát (Éire ina measc), agus roghnaigh 8 mBallstát chun dhá chlár (réigiúnacha) nó níos mó a bheith acu (an Ríocht Aontaithe ina measc).

 

Clár Forbartha Tuaithe na hÉireann

EAFRD Funding infographic 2014-2020 €4billion

Conas mar a fheidhmíonn sé?

Tá sé eochairlimistéar tosaíochta don Aontas Eorpach san Fhorbairt Tuaithe::

  • cothú an aistrithe feasa agus na nuálaíochta sa talmhaíocht, san fhoraoiseacht agus sna ceantair thuaithe;
  • feabhsú inmharthanas agus iomaíochas gach cineál talmhaíochta, agus cur chun cinn na dteicneolaíochtaí feirme nuálaíocha agus an bhainistithe foraoiseachta inbhuanaithe;
  • eagrú an tslabhra bia, leas ainmhithe agus bainistiú riosca sa talmhaíocht a chur chun cinn;
  • athchóiriú, caomhnú agus feabhsú na n-éiceachóras a bhaineann leis an talmhaíocht agus leis an bhforaoiseacht;
  • cur chun cinn éifeachtúlacht na n-acmhainní agus tacú leis an iomlaoid chuid geilleagar íseal-charbóin agus le teacht aniar aeráide sna hearnálacha talmhaíochta, bia agus foraoiseachta;
  • an cuimsiú sóisialta, laghdú na bochtaineachta agus an fhorbairt eacnamaíoch sna ceantair thuaithe a chur chun cinn.

I gcomhair mionsonraí iomlán Chlár Forbartha Tuaithe na hÉireann, tabhair cuairt láithreán gréasáin na Roinne Talmhaíochta.