Cad é an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh?

Maoiníonn an EMFF gníomhaíochtaí a thacaíonn le Comhbheartas Iascaigh an AE (CFP) https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/ agus Beartas Muirí Comhtháite (IMP) https://www.ouroceanwealth.ie/ trí Chlár Oibriúcháin (OP) a chur i bhfeidhm sa tréimhse 2014-2020.

In Éirinn tá thart ar € 239.2 milliún ar fáil do na cuspóirí seo a leanas.

  • Cabhraíonn sé le hiascairí agus iad ag aistriú chuig iascaireacht inbhuanaithe
  • Tacaíonn sé le pobail chósta a ngeilleagair a éagsúlú
  • Maoiníonn sé tionscadail a chruthaíonn poist nua agus a fheabhsaíonn cáilíocht na beatha feadh chóstaí na hEorpa
  • Tacaíochtaí le forbairtí dobharshaothraithe inbhuanaithe
  • É a dhéanamh níos éasca d’iarratasóirí rochtain a fháil ar mhaoiniú

Tá Clár Oibriúcháin EMFF d’Éirinn eagraithe de réir na dtosaíochtaí seo a leanas:

Tosaíocht an Aontais 1 (UP1) Forbairt Inbhuanaithe Iascaigh:

Tá sé mar aidhm ag € 67 milliún (28% de leithdháileadh iomlán an EMFF) forbairt inbhuanaithe gníomhaíochtaí iascaireachta a chinntiú, agus an timpeallacht mhuirí a chosaint. Cuideoidh an OP le hÉirinn acmhainn an chabhlaigh a oiriúnú do na hacmhainní atá ar fáil agus tacóidh sé le cabhlach iascaireachta na hÉireann chun dul i ngleic leis an oibleagáid gach gabhála a thabhairt i dtír, trí infheistíochtaí i mbonneagair calafoirt freisin.

Tosaíocht an Aontais 2 (UP2) Forbairt Inbhuanaithe Dobharshaothraithe:

Tacóidh € 29.8 milliún (12.5% ​​de leithdháileadh EMFF) le Plean Straitéiseach Náisiúnta na hÉireann um Dobharshaothrú a bhfuil sé mar aidhm aige iomaíochas na hearnála dobharshaothraithe a threisiú. Rachaidh an tacaíocht i dtreo trí phríomhréimse: táirgeadh dobharshaothraithe inbhuanaithe; eolas, nuálaíocht agus teicneolaíocht nua; agus rialachas níos éifeachtaí ar phleanáil mhuirí.

Tosaíocht an Aontais 3 (UP3) An Comhbheartas Iascaigh (CFP) a Chur i bhFeidhm:

Rachaidh € 84.9 milliún (35.5% de leithdháileadh EMFF) i dtreo rialacha CFP a chomhlíonadh maidir le rialú agus bailiú sonraí. Úsáidfear maoiniú chun cigireacht riosca-bhunaithe ar ghníomhaíochtaí iascaireachta a fhorbairt tuilleadh agus chun comhar le Ballstáit eile a fheabhsú chun rialú agus iniúchadh éifeachtach iascaigh a chinntiú in Éirinn agus ar leibhéal an AE. Cinnteoidh maoiniú EMFF bailiú agus bainistíocht sonraí níos éifeachtaí, trí mheasúnú eolaíoch ar stoic agus an t-eolas ar staid na timpeallachta mara ar muir a fheabhsú.

Tosaíocht an Aontais 4 (UP4) Forbairt Inbhuanaithe Ceantair Iascaigh & Dobharshaothraithe:

Tacóidh € 12 milliún (5% de leithdháileadh EMFF) le tionscnaimh forbartha áitiúla – méadú suntasach faoi dhó i gcomparáid leis an tréimhse maoinithe 2007-2013. Déanfaidh cistí EMFF poist a chruthú agus a chothabháil i gceantair iascaigh agus dobharshaothraithe agus neartóidh sé ról na hearnála iascaigh ar mhionscála i bhforbairt na bpobal áitiúil.

Tosaíocht an Aontais 5 (UP5) Margaíocht & Próiseáil:

Rachaidh € 33.3 milliún (13.9% de leithdháileadh EMFF) i dtreo scála a chruthú in earnálacha margaíochta agus próiseála na hÉireann, ag tosú ó bhonn gnólachtaí ar scála an-bheag. Rachaidh cistí chuig táirgí nua a fhorbairt ó speicis tearcúsáidte / neamhthráchtála.

Tosaíocht an Aontais 6 (UP6) Ag Tacú leis an mBeartas Muirí Comhtháite (IMP):

Úsáidfear € 10.6 milliún (4.4% de leithdháileadh EMFF) ar bhearta chun an t-eolas ar staid na timpeallachta mara agus leibhéal cosanta na limistéar muirí a fheabhsú, trí bhailiú agus chomhchuibhiú sonraí muirí agus forbairt acmhainní pleanála spásúla mara. .

Leithdháiltear € 1.6 milliún (0.7% de leithdháileadh EMFF) ar chúnamh teicniúil d’fhonn cur chun feidhme a threisiú agus riarachán éifeachtach mhaoiniú an AE a chinntiú.

Comh-mhaoiníonn Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus Rialtas na hÉireann Clár Oibriúcháin EMFF d’Éirinn.

 

Total OP Budget

€239,265,133

Total EU Contribution

€147,601,979

Total Exchequer Contribution

€91,663,154

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar an EMFF OP in Éirinn

Doiciméad Cláir

Doiciméad Cláir Athraithe