BMW ROP 2014-2020

Tá sé mar aidhm ag Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hÉireann comhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta san Aontas Eorpach a neartú trí neamhionannas idir a réigiúin a cheartú. In éineacht leis na cistí eile a chomhdhéanann Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (CSIE), féachann an CFRE le rannchuidiú le straitéis an Aontais d’fhás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach mar iarracht chun díriú ar chásanna de neamhionannas réigiúnach. Is é atá sa tríú Clár Oibriúcháin Réigiúnach (ROP) do Réigiún na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair (BMW) pacáiste maoinithe €320 milliún ó Chiste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) agus ó státchiste na hÉireann agus a infheistíodh sa réigiún idir 2014 agus 2020.

Leagtar amach i reachtaíocht AE cuspóirí CFRE agus tá 11 Chuspóir Téamacha aitheanta aici chun Ballstáit a éascú chun cur chuige coiteann a ghlacadh i leith dearadh a gClár Oibriúcháin Réigiúnach. De réir mar a dhéantar Réigiún TLTI a aicmiú mar réigiún ‘níos forbartha’ forordaíonn an rialachán go gcaithfear 80% ar a laghad de leithdháileadh CFRE a dhíriú ar na chéad cheithre Chuspóir Théamacha, dá bhrí sin díríonn Clár Oibríochta Réigiúnach TLTI ar líon teoranta tosaíochtaí.

Is ionann €320 milliún agus an ciste iomlán agus có-mhaoiníonn CFRE 50% de. Is iad seo a leanas na tosaíochtaí do Chlár Oibríochtúil Réigiúnach TLTI:

• Taighde a Neartú, Forbairt Theicneolaíochta & Nuálaíocht i Réigiún na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair
• Rochtain ar TFC, agus a úsáid agus a chaighdeán a bhreisiú
• Iomaíochas na FBM a bhreisiú
• Tacú leis an athrú chuig geilleagar ísealcharbóin i ngach earnáil
• Forbairt Uirbeach Inbhuanaithe

Seo a leanas an maoiniú iomlán atá ar fáil do Chlár Oibríochtúil Réigiúnach TLTI:

Tosaíocht Ciste Tacaíocht AE Tacaíocht Náisiúnta Iomlán
TFTN CFRE 52m 52m 104m
TFC: CFRE 45m 45m 90m
FBM CFRE 29m 29m 58m
Geilleagar Ísealcharbóin CFRE 18m 18m 36m
Forbairt Uirbeach Inbhuanaithe CFRE 14m 14m 28m
Cúnamh Teicniúil CFRE 2.1m 2.1m 4.2m
Iomlán   €160.1m €160.1m €320.2m

Féach ar fhíseán faoinár gClár Oibríochtúil Réigiúnach 2014-2020