S&E ROP 2014-2020

Díríonn an Clár ar dheiseanna sonracha fáis agus earnálacha a shainaithnítear i straitéis speisialtóireachta cliste na hÉireann chun cur le láidreachtaí réigiún an Deiscirt agus an Oirthir.

Rinneadh infheistíocht faoin gClár i Réigiún an D&O faoi chúig cinn de réimsí tosaíochta.

• RDTI a neartú
• Bonneagar TFC
• Tacaíochtaí d’FBM
• Geilleagar Ísealcharbóin
• Forbairt Uirbeach Inbhuanaithe

Tá sé mar aidhm ag an gClár cláir infheistíochta níos leithne a chomhlánú in earnálacha spriocdhírithe ardfháis agus nuálaíocha chun tacú le poist nua ardchaighdeáin a chruthú, nuálaíocht a threisiú, líon na gceadúnas a dheonaítear a mhéadú, chomh maith le cuidiú le geilleagar áitiúil réigiún an Deiscirt agus an Oirthir in Éirinn dul i méid.

Is é seo an tríú Clár Réigiúnach do Réigiún D&O agus tá siad uile á mbainistiú ag Tionól Réigiúnach an Deiscirt.

Is pacáiste maoinithe de thart ar €500 milliún ó Chiste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa (ERDF) agus ó Státchiste na hÉireann é Clár Réigiúnach an Deiscirt & an Oirthir (D&O) 2014-20.