Teagmháil Leis an CSE in Éire

Déan teagmáil Linn

Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE

An Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta

Bloc 1, Urlár 3

Sráid Mhaoilbhríde

Baile Átha Cliath 1

D01 RC96

Fón: 01 889 2003

Ríomhphost: PEIL@dfheris.gov.ie

Facs: 01 889 2040

Twitter: @ESF_Ireland

Facebook: @EuropeanSocialFundIreland

 

Gearáin

Is é Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE, mar Údarás Bainsitíochta CSE don Chlár Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghalim (PEIL) 2014-2020, an comhlacht ábhartha chun gearáin maidir le CSE a fhiosrú.

Nós Imeachta Gearán PEIL CSE

Fhoirm Ghearáin Gearán PEIL CSE