Údarás Iniúchóireachta CSE

Tá an tAonad Iniúchóireachta Inmheánach agus AE sa Roinn Oideachais agus Scileanna mar Údarás Iniúchóireachta don Chlár um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim 2014-2020.

De réir Airteagal 127 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna (AE) Uimh. 1303/2013, tá freagracht ar an Údarás Iniúchóireachta as na nithe seo:

  • straitéis iniúchóireachta a dhréachtú laistigh d’ocht mí ó ghlacadh an Chláir Oibríochtúil, ar straitéis í ina dtugtar breac-chuntas ar an modheolaíochtiniúchóireachta, ar an modh samplála agus ar phleanáil na n-iniúchtaí i dtaca leis an mbliain chuntasaíochta reatha agus leis an dá bhliain chuntasaíochta ina diaidh;
  • a chinntiú go n-iniúchtar caiteachas dearbhaithe bunaithe ar shampla ionadaíoch ach modh samplála staitistiúla a úsáid. Is leor an sampla arna roghnú chun cur ar chumas an Údaráis Iniúchóireachta tuairim bhailí a dhréachtú;
  • tuarascáil bhliantúil ar rialú a dhréachtú don Choimisiún Eorpach ina leagtar amach príomhthorthaí na n-iniúchtaí a rinneadh sa bhliain, lena n-áirítear torthaí maidir le heasnaimh ar bith a aimsíodh sa chóras bainistíochta agus rialaithe agus bearta ceartaitheacha a mholadh agus a mhaoirsiú.

Tá an tÚdarás Iniúchoireachta neamhspleách ó thaobh feidhmeanna de ar an Údarás Bainistíochta agus ar an Údarás Deimhniúcháin. 

 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach teagmháil a dhéanamh leis an:

Aonad Iniúchóireachta Inmheánaí agus AE

Bloc 1, Urlár 2

Sráid Mhaoilbhríde

Baile Átha Cliath 1

D01 RC96

Ríomhphost: esfaa@education.gov.ie

Fón: 01 8896400