An Clár Oibre Scileanna don Eoraip

Fógraíodh An Clár Oibre nua Scileanna don Eoraip an 1 Iúl, 2020. Is í an phríomhaidhm atá leis ná a chinntiú go ndéanfar an ceart chun oiliúna agus foghlaim ar feadh an tsaoil a fhíorú ar fud na hEorpa.

An Clár Oibre Scileanna don Eoraip:

  • éilíonn sé comhghníomhaíocht;
  • leagann sé síos straitéis shoiéir lena chinntiú go mbeidh poist ann de thoradh air;
  • cabhraíonn sé le daoine cur lena scileanna ar feadh an tsaoil i dtimpeallacht ina bhfuil foghlaim ar feadh an tsaoil mar ghnáthnós;
  • aimsíonn sé an maoiniú suntasach airgeadais le hinfheistíóícht a dhéanamh ar scileanna;
  • leagann sé síos cuspóirí uaillmhianacha chun uas-oiliúint agus athoiliúint a bhaint amach laistigh den 5 bliana seo chugainn.

Cuimsíonn An Clár Oibre Scileanna don Eoraip ceithre chuspóir agus 12 Ghníomh:

  1. Líon na ndaoine fásta a ghlacann páirt san fhoghlaim a mhéadú gach bliain.
  2. Líon na ndaoine fásta a ghlacann páirt san fhoghlaim, agus a bhfuil cáilíochtaí ísle acu, a mhéadú gach bliain.
  3. Líon na gcuardaitheoirí poist a bhfuil taithí foghlama faighte acu le déanaí a mhéadú.
  4. Líon na ndaoine fásta a bhfuil ar a laghad bunscileanna digiteacha acu a mhéadú.

Tá Gairmoideachas agus Oiliúint maidir le hiomaíochas inbhuanaithe, cothroime sóisialta agus athléimneacht ar cheann de phríomhghníomhartha an Chláir Oibre Scileanna. Beidh Gairmoideachas agus oiliúint ina uirlis riachtanach chun cabhrú le daoine óga agus daoine fásta poist a aimsiú tar éis géarchéim an Choróinvíris. Tá roinnt gníomhartha molta ag an gCoimisiún chun GOO a dhéanamh seasmhach i leith na todhchaí. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar Bhileog Eolais GOO.

Príomhghníomh eile den Chlár Oibre Scileanna is ea ardán an Europass a athsheoladh. Is é Europass uirlis an AE d’oibrithe, cuardaitheoirí poist, foghlaimeoirí agus oibrithe deonacha chun a ngairm a phleanáil agus rochtain a fháil ar uirlisí agus eolas ar obair agus ar fhoghlaim san Eoraip. Solathraíonn an t-ardán uirlis r-Phunann ar líne nua ilteangach do dhaoine chun faisnéis a thaifeadadh faoina gcuid scileanna, cáilíochtaí agus eispéiris, moltaí oiriúnaithe a fháil maidir le poist agus oiliúint agus iarratais ar phoist a ullmhú agus a rianú. Féach ar ardán an Europass.

Is féidir eolas ar an 12 ghníomh a aimsiú ag C&F an Chomisiúin Eorpaigh faoin gClár Oibre Scileanna don Eoraip maidir le hiomaíochas inbhuanaithe, cothroime sóisialta agus athléimneacht.

Tá acmhainní suntasacha curtha ar fáil ag an gCoimisiún do gníomhaíochtaí a bhaineann le scileanna. Tá buiséad €86 billion molta ag Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, agus buiséad €40 billion molta ag Ciste an Trasdula Cóir.