Coiste Monatóireachta CO-ICD

Baill Choiste Monatóireachta CO-ICD

Coiste Monatóireachta CO-ICD a dhéanann na cinntí polasaí CO-ICD ar a bhfuil ionadaithe ó Údarás Bainistíochta CO-ICD, ó na Ranna agus Gníomhaireachtaí Feidhme, ó Údarás Deimhniúcháin CSE, agus ó Ranna agus Gníomhaireachtaí ábhartha eile, ón gCoimisiún Eorpach, na Comhpháirtithe Sóisialta agus na hIonadaithe Réigiúnacha.

 

Comhdhéanamh an Choiste Monatóireachta

Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna a dhéanann cathaoirleacht ar an gCoiste Monatóireachta agus tá ballraíocht ag na hionadaithe seo a leanas ar an gCoiste:

Comhlachtaí Idirmheánacha.

Údarás Deimhniúcháin CSE.

Údarás Iniúchóireachta CSE .

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

An Roinn Oideachais agus Scileanna

An Roinn Coimirce Sóisialaí

SOLAS

An Roinn Dlí agus Cirt & Comhionannais

An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta & Rialtas Áitiúil

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas

Comhdháil Réigiúnach an Tuaiscirt & an Iarthair

Comhdháil Réigiúnach an Deiscirt

Comhdháil na gCeardchumann

Comhnaidhm Ghnólachtaí & Fhostóirí na hÉireann

Comhlachais Tráchtála na hÉireann

Eagraíocht Náisiúnta na hÉireann do Dhaoine Dífhostaithe

 

Cruinnithe – Mionsonraí chruinnithe 2007-2013 de Choiste Monatóireachta an Chláir Oibriúcháin um Infheistíocht i gCaipiteal Daonna