An Clár um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim (PEIL) 2014-2020

Is é an Clár um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim, nó PEIL go gairid, an t-aon chlár CSE in Éirinn don tréimhse 2014 go 2020. Thug An Coimisiún Eorpach faomhadh go foirmiúil do i mí Feabhra 2015 agus seoladh é i mí Aibreáin na bliana sin. Tá infheistíocht iomlán €1.126 billiún ag an gClár; os cionn €484 milliún ón CSE agus ó Rialtas na hÉireann araon, leithdháileadh speisialta díreach os cionn €68 milliún ó Thionscnamh Fostaíochta don Óige an AE agus €88.3 milliún ó REACT-EU.

 

Damien English, TD former Minister for Skills, Research and Innovation and Zoltan Kazatsay, former Deputy Director General of Employment, Social Affairs and Inclusion in European Commission at the launch of the Programme for Employability Inclusion and Learning 2014-2020.
Damien EnglishTD, Aire Scileanna, Taighde agus Nuálaíocht agus Zoltan Kazatsay Leas-Stiúrthóir Ginearálta Fostaíochta, Gnóthaí agus Cuimsiú Sóisialta sa Choimisiún Eorpach ag seoladh an Chláir um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim 2014-2020.

 

Réimsí Tosaíochta

De réir na riachtanais thosaíochta mar atá leagtha amach i Rialachán an CSE, tá na príomhréimsí a roghnaíodh don infheistíocht in Éirinn bainteach leis an ngníomhú dóibh siúd atá dífhostaithe, cuimsiú sa mhargadh sóisialta agus fostaíochta, oideachas agus fostaíocht óige.

Tá cúig Réimse Tosaíochta ag PEIL, lena n-áirítear Cúnamh Teicniúil, a mhaoiníonn oibriúcháin, riarachán agus cumarsáid an chláir. Is iad na Réimsí Tosaíochta ná:

  • Tosaíocht 1: Fostaíocht inbhuanaithe agus ardcháilíochta a chothú le bearta uasoiliúna ábhartha agus le soghluaiseacht oibre a thacú
  • Tosaíocht 2: Cuimsiú Sóisialta a chothú agus leithcheal sa mhargadh fostaíochta a chomhrac
  • Tosaíocht 3: Infheistiú in Oideachas, Oiliúint agus Foghlaim ar Feadh an tSaoil ar mhaithe leis an bhfórsa oibre a uasoiliúint agus a athoiliúint
  • Tosaíocht 4: An Tionscnamh Fostaíochta don Óige
  • Tosaíocht 5: Cúnamh Teicniúil
  • Tosaíocht 6: REACT-EU

Chun breathnú ar na gníomhaíochtaí a bhfuil tacaíocht acu ó PEIL cliceáil anseo.

 

An Tionscnamh Fostaíochta don Óige

Bunaíodh an Tionscnamh Fostaíochta don Óige (TFÓ) chun na hardleibhéil dífhostaíochta óige a chomhrac agus chun an Ráthaíocht Óige a chur i bhfeidhm trí dheiseanna fostaíochta, oideachais agus oiliúna a sholáthar do dhaoine óga idir 15-24 bliana d’aois.

Cuireadh maoiniú ar fáil do Bhaillstáit an AE ina raibh dífhostaíocht óige níos airde ná 25% in 2012. In Éirinn, bhí na figiúirí dífhostaíochta dóibh siúd faoi bhun 25 bliana d’aois ag uasmhéid 31.9% in 2012, an tairseach do mhaoiniú TFÓ.

Tá an TFÓ á sholáthar in Éirinn le tacaíocht CSE. Is é spriocghrúpa na Fostaíochhta Óige ná daoine óga faoi bhun 25 bliana d’aois nach bhfuil i bhfostaíocht, oideachas, ná oiliúint. Chun maoiniú CSE agus TFÓ a dhíriú go díreach, bunaíodh Tosaíocht breise (Tosaíocht 4) i bPEIL 2014-2020. Tacóidh CSE leo siúd atá faoi bhun 25 bliana d’aois sna gníomhaíochtaí TFÓ seo a leanas: Scéim Liúntais um Fhilleadh ar Obair Fhiontraíochta (SLFOF), JobPlus, Ógtheagmháil, Scéim Tacaíochta d’Fhostaíocht na bhFórsaí Cosanta, Ionaid Oiliúna Pobail, agus an Scéim Tacaíochta d’Fhostaíocht Óige.