Cad is CSE ann?

Tá an CSE ar cheann amháin de cheithre Chiste Struchtúrtha agus Infheistíochta (ESIF/CSIE) na hEorpa in Éirinn. Is é CSE an Ciste CSI is fadbhunaithe. Is iad na Cistí eile ná Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI). 

Bunaíodh Ciste Sóisialta na hEorpa in 1957, agus is é sin príomhuirlis airgeadais Aontas na hEorpa don infheistiú i ndaoine. Is iad príomhchuspóirí CSE ná cuidiú le dífhostaíocht a chosc agus a chomhrac; cur le hinfheistíocht oideachais, scileanna agus tacaíocht fostaíochta ar mhaithe le lucht saothair agus comhlachtaí na hEorpa a bheith níos oilte le dul i ngleic le dúshláin nua agus daoine a chosc ón easpa teagmhála leis an margadh saothair. Faoi dheireadh an timthrialla reatha in Éirinn beidh os cionn €7 mbilliún faighte againn ón CSE ó uair ár mballraíochta.  

 

Conas mar a fheidhmíonn sé?

Déanann an Comhaontú Comhpháirtíochta cur síos ar an gcomhthéacs beartas ina ndéanfar Cistí Struchtúrtha agus Infheistíochta na hEorpa do thír na hÉireann a fheidhmiú.  Déantar cur síos ann ar riachtanais forbartha na hÉireann agus sainítear tosaíochtaí náisiúnta chun tacú leis an gClár Náisiúnta um Athchóiriú (CNA) agus le spriocanna náisiúnta a ghnóthú chun Straitéis 2020 na hEorpa don fhorbairt chliste, inbhuanaithe agus ionchuimsithe a sholáthar.

 

Tá Cláir Oibríochtaí CSE pleanáilte ag Ballstáit, i gcomhpháirt le Coimisiún na hEorpa, agus déanfaidh raon leathan soláthraithe iad a chur i bhfeidhm sna hearnálacha poiblí agus príobháideacha. Ina measc seo tá údaráis náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla, eagraíochtaí oideachais agus oiliúna, eagraíochtaí deonacha agus na Comhpháirtithe Sóisialta (i.e. ceardchumainn mar aon le comhairlí oibreacha, earnáil na tionsclaíochta agus eagraíochtaí gairmiúla) agus comhlachtaí aonair. Tá an fhreagracht ar Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE sa Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta maoirsiú a dhéanamh ar gach gnó a bhaineann le CSE in Éirinn. 

 

Don tréimhse 2014-2020, déanfar infheistíochtaí CSE in Éirinn a sholáthar tríd an gClár um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim (PEIL).

 

Maoiniú

Baineann na príomhréimsí infheistíochta a roghnaíodh don CSE in Éirinn le gníomhachtú daoine dífhostaithe, cuimsiú sóisialta agus cuimsiú sa mhargadh saothair, oideachas agus oiliúint agus fostaíocht don aos óg. 

Níl deontais CSE ar fáil go díreach ón Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta. Tacaíonn an CSE le raon cúrsaí, scéimeanna agus tionscadal ar fud na tíre ach déantar an cúnamh seo a threorú trí roinnt Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais, a roghnaíodh tar éis cleachtadh comhairliúcháin cuimsitheach. I measc na gComhlachtaí seo tá an Roinn Dlí agus Cirt, an Roinn Coimirce Sóisialaí, an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige, an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, SOLAS, an tÚdarás um Ardoideachas agus an Roinn Cosanta.

D’fhéadfadh go gciallódh maoiniú ón CSE cúrsaí nua a chur ar fáil, áiteanna breise ar chúrsaí, easpa táillí ná cúnamh a chuirtear ar fáil do mhic léinn ná d’oiliúnaithe.