An Ciste um Aistriú Cóir

De réir cuspóir an AE neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050 ar bhealach atá éifeachtach agus cothrom, mhol Beart Ghlas na hEorpa Meicníocht Trasdula Cóir, ionas nach bhfágfaí aon duine ina dhiaidh. Is é an An Ciste um Aistriú Cóir (CAC) an chéad chrann taca den Meicníocht Trasdula Cóir agus soláthróidh sé tacaíocht do gach Ballstát.

Agus é bunaithe laistigh de chreat an bheartais chomhtháthaithe, beidh an CAC ina phríomhuirlis chun tacú leis na críocha is mó a dtéann tionchair shóisialta agus eacnamaíocha an trasdula i dtreo neodracht aeráide i bhfeidhm orthu.

Breithneoidh an modh leithdháilte scála an dúshláin trasdula ó na réigiúin is déine ó thaobh gás ceaptha teasa, na dúshláin shóisialta i bhfianaise na gcaillteanas féideartha post sa tionscal, mianadóireacht guail agus ligníte, agus táirgeadh scealla móna agus ola. Cuirfidh an modh leibhéal forbartha eacnamaíche agus acmhainn infheistíochta gaolmhar na mBallstát san áireamh freisin.

Tá buiséad foriomlán de €40 billion ag Ciste an Trasdula Cóir. Leithdháileadh €176 million ón CAC ar Éirinn. Cuirfidh Ballstait lena leithdháiltí CAC óna n-amhainní faoin CFRE agus CSE+. Cuirfear leis an gcaiteachas seo ó bhuiséad an AE le cómhaoiniú náisiúnta de réir an bheartais chomhtháthaithe.

Tacóidh an CAC le hinfheistíochtaí táirgiúla i bhFiontair Bheaga agus Mheánmhéide, gnólachtaí nua a chruthú, taighde agus nuálaíocht, athshlánú comhshaoil, fuinneamh glan, uas-sciliú agus athscilú oibrithe, cúnamh cuardaigh poist agus cláir chuardaitheora poist a chuimsiú go gníomhach, chomh maith le claochlú na suiteálacha atá dian ar charbón nuair a bhíonn ciorruithe suntasacha astaíochtaí agus cosaint poist mar thoradh ar na hinfheistíochtaí seo.