Meastóireachtaí PEIL

Meastóireacht

Is éard atá i gceist leis na Meastóireachtaí ar an gClár Feidhme, mar atá i Rialachán na bhForálacha Coiteanna (RFC) 1303/2013, ná ‘cáilíocht dhearadh agus fheidhmiú na gclár a fheabhsú, mar aon lena n-éifeachtacht, a n-éifeachtúlacht agus a dtionchar a mheas’.  Ar a laghad uair amháin le linn tréimhse an chláreagraithe, déanfar meastóireacht ar an tslí inar chuidigh tacaíocht ó CSE leis na cuspóirí ar gach réimse tosaíochta.  Éilíonn RFC freisin go ndéanfar réamh-mheastóireachtaí agus iarmheastóireachtaí ar Chláir Oibriúcháin agus tá foráil freisin go ndéanfar meastóireacht iar-phoist.

 

Plean Meastóireachta

D’ullmhaigh Údarás Bainistíochta (ÚB) an CTSF Plean Meastóireachta do Chlár um Infhostaitheacht, Ionchuimsiú agus Foghlaim (PEIL) 2014-2020 i gcomhréir leis na riachtanais rialála ábhartha agus tá faomhadh aige seo ó Choiste Monatóireachta an Chláir.   

Plean Meastóireachta PEIL – Meitheamh 2019

 

Tuarascálacha Meastóireachta

Meastóireacht Iar-Réamh Tuarascáil Dheiridh don Tréimhse 2014-2020 – Iúil 2014 

Meastóireacht ar Fheidhmiú an Tionscnaimh Fostaíochta don Óige – Nollaig 2015 

Meastóireacht Lár Téarma a chuimsíonn Meastóireacht ar Oibriú an Tionscnaimh Fostaíochta don Aos Óg – Nollaig 2018

 

Meastóireachtaí Eile

SICAP: My Journey – Distance Travelled Tool – 2020

SICAP: Pre-employment Supports – 2020

An Evaluation of the WEBNET Project – Women Excelling in Business Network – 2020

Evaluation of the National Youthreach Programme – 2019

Valuing community development through the social inclusion programme (SICAP) 2015-2017: Toward a framework for evaluation – 2019

Progress Review of the National Access Plan and Priorities to 2021 – 2018

The goals and governance of the social inclusion and community activation programme (SICAP) 2015-2017 – 2018

Initial and Ongoing Assessment of Adult Literacy and Numeracy – 2018

SICAP: Kickboxing, Kindness and Going the Extra Mile – 2017

Review of the Fund for Students with Disabilities – 2017

An Evaluation of Le Chéile Mentoring – 2017

Review of the Back to Work Enterprise Allowance – 2017

Review of the Student Assistance Fund – 2016