Cad a bhíonn á mhaoiniú againn?

Cumsíonn an Clár um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim 2014-2020 ceithre réimse Tosaíochta (cúig má chuirtear Cúnamh Teicniúil san áireamh) agus tá os cionn 20+ scéim mar chomhdhéanamh acu seo. Is iad seo a leanas na Scéimeanna agus na Réimsí Tosaíochta:

 

Tosaíocht 1: Fostaíocht Inbhuanaithe agus Ardcháilíochta 

•  BOO Oiliúint dóibh siúd atá Dífhostaithe

•  Gluaiseacht san AE

 

Tosaíocht 2: Cuimsiú Sóisialta agus Deiseanna Fostaíochta

•  An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail

•  Ógteagmháil

•  Tionscadail Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána (TAÓGS)

•  Tionscadail Phromhaidh do Dhaoine Óga (YPP)

•  Tus Nua

 

Tosaíocht 3: Oideachas, Oiliúint agus Foghlaim ar Feadh an tSaoil

•  Rochtain Tríú Leibhéal

•  Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas

•  Litearthacht do Dhaoine Fásta

 

Tosaíocht 4: Tionscnamh Fostaíochta don Óige

•  Scéim Liúntais Fostaíochta um Fhilleadh ar an Obair (BTWEA)

•  Scéim Dreasachta JobsPlus

•  Ógtheagmháil

•  Scéim Tacaíochta d’Fhostaíocht na bhFórsaí Cosanta

•  Ionaid Oiliúna Pobail