Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa

Beartas Comhtháthaithe

Is éard atá sa bheartas comhtháthaithe straitéis an Aontais Eorpaigh chun ‘forbairt chomhchuí foriomlán’ na mBallstát agus a réigiún a chur chun cinn agus chun tacaíocht a thabhairt dóibh. Is í is aidhm do bheartas comhtháthaithe an AE comhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta a neartú trí dhifríochtaí sa leibhéal forbartha idir réigiúin a laghdú. Dírítear sa bheartas ar phríomhréimsí a chuideoidh leis an AE aghaidh a thabhairt ar dhúshláin an 21ú haois agus a bheith iomaíoch ar fud an domhain.

 

Tá beartas comhtháthaithe taobh thiar de na céadta tionscadal ar fud na hÉireann atá maoinithe ag Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) agus ó Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE).

 

2014-2020

Le linn thréimhse an bhuiséid 2014-2020, neartaíodh comhordú agus comhleanúnachas idir beartas comhtháthaithe agus beartais eile an AE a chuireann le forbairt réigiúnach, ar nós forbairt tuaithe agus beartas iascaigh agus muirí, trí fhorálacha comhchoiteanna a leagan síos don CFRE, don CSE, don Chiste Comhtháthaithe, an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CEFTF), agus an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI). Tugadh Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (CSIE) ar na ceithre chiste le chéile.

Tacaíonn na Cistí SIE le forbairt gheilleagrach ar fud an Aontais Eorpaigh. Is ionann na Cistí seo agus breis agus leathchuid de bhuiséad an Aontais Eorpaigh. Anseo in Éirinn, bainfear úsáid as na cistí seo, mar aon le maoiniú ó Rialtas na hÉireann, chun €6.2 billiún a infheistiú sa tréimhse 2014-2020.

Oibríonn na Cistí seo le chéile chun infheistíocht a dhéanamh san oideachas, sa taighde agus i gcruthú post chun cabhrú le geilleagar inbhuanaithe agus sláintiúil a chruthú ar fud na tíre ar fad. Caitear iad freisin chun ár dtimpeallacht a chosaint, agus chun tacú le pobail tuaithe agus cósta.

  

2021-2027

Thug An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, An Roinn Oideachais agus Scileanna, agus na trí Thionóil Réigiúnacha faoi phróiseas comhairliúchán le bonn eolais a chur faoi roghnú tosaíochtaí maidir le húsáid maoiniú comhtháthaithe an AE in Éirinn don tréimhse 2021-2027.

Mhair an comhairliúchán poiblí ón 13 Iúil go dtí an 4 Meán Fómhair. Bhí deis ag páirtithe leasmhara níos mó a fhoghlaim agus a dtuairimí a chur in iúl ag ceardlann comhairliúcháin ar líne an 28 Iúil. 128 duine a d’fhreastail ar an gceardlanna agus fuarthas 109 aighneacht.

 

Seachadadh a Fheabhsú

Le linn na mbabhtaí maoinithe reatha agus amach anseo, tugtar tosaíocht ón gCoimisiún don tábhacht a bhaineann le cur chun feidhme na gCistí a chuíchóiriú agus a dtionchar a mhéadú. Féadtar é seo a dhéanamh ar roinnt bealaí, mar shampla trí mheicníocht seachadta éagsúil amhail ionstraimí airgeadais, nó trí réimsí a shainaithint a bhféadfadh comhordú agus comhsheasmhacht níos mó a bheith ann idir cistí éagsúla. Mar chuid den phróiseas comhairliúcháin, táimid ag lorg aiseolais ar an dóigh is fearr chun tionchar na gcistí a uasmhéadú, agus an t-ualach riaracháin á laghdú ag an am céanna.

 

Áirítear le roghanna chun seachadadh a fheabhsú:

 

  1. Ionstraimí Airgeadais agus InvestEU

Go dtí seo, rinneadh maoiniú comhtháthaithe a sheachadadh trí dheontais a íoc. Is féidir tacaíocht a sholáthar, áfach, freisin trí ionstraimí airgeadais a fhorbairt ar nós iasachtaí, ráthaíochtaí agus cothromas. D’fhéadfadh meicníocht seachadta níos éifeachtaí agus níos inbhuanaithe a sholáthar trí ionstraimí airgeadais in imthosca áirithe trí acmhainní breise agus cistí athchúrsála a ghiaráil.

Le linn 2021-27, is féidir le Ballstáit an rogha a ghlacadh, de réir an Chomhaontaithe Comhpháirtíochta, cur le InvestEU.  Leanfaidh InvestEU le hobair Phlean Juncker chun maoiniú poiblí agus acmhainní príobháideacha a bhailiú le haghaidh infheistíochta san AE.  Cuideoidh sé le dul i ngleic le teipeanna sa mhargadh agus bearnaí infheistíochta chun poist agus fás a chothú agus chun cuspóirí beartais an AE a bhaint amach ar nós inbhuanaitheachta, barr feabhais i gcúrsai eolaíochta agus cuimsiú sóisialta. Níor chóir go mbeadh an méid atá le cur níos mó ná 5% de leithdháileadh iomlán an chiste.

 

  1. Comhordú agus Comhlántacht a Chinntiú

     

    Tá réimse de chistí AE ar fáil do Bhallstáit a mbíonn cuspóirí forluiteacha acu go minic. Áirítear leis seo cistí faoi bhainistíocht chomhroinnte, mar shampla an CFRE, CSE+ agus AMIF, agus iad siúd atá faoi bhainistíocht dhíreach, amhail Horizon Europe agus Erasmus+. Is riachtanach comhordú a chinntiú idir na Cistí faoi bhainistíocht chomhroinnte sa CPR, chomh maith le comhlántacht le hionstraimí eile de chuid an Aontais chun tionchar an mhaoinithe atá ar fáil a uasmhéadú.

 

  1. Fothú Acmhainneachta

    Is tábhachtach freisin smaoineamh ar na bearta chun cumas riaracháin a neartú atá riachtanach chun seachadadh na roghanna beartais a dhéantar do na Cistí a chomhlánú agus chun tacaíocht a thabhairt dó seo freisin. Soláthraíonn na hÚdaráis Bhainistíochta réimse de sheirbhísí oiliúna, treorach agus tacaíochta dóibh siúd a bhfuil baint acu leis na cláir reatha a d’fhéadfaí a fheabhsú do 2021-2027. Ar a bharr sin, luaitear in Airteagal 17 den Chód Eorpach Iompair ar Chomhpháirtíocht go ndéanfaidh Údaráis Bhainistíochta scrúdú ar an ngá atá le tacú le neartú acmhainn institiúideach na gcomhpháirtithe ionas gur féidir leo páirt éifeachtach a ghlacadh in ullmhú, i gcur i bhfeidhm, i monatóireacht agus i meastóireacht na gclár.