Ár gCistí

Maoiniú Eorpach in Éirinn

Cuireann an AE maoiniú ar fáil do réimse leathan tionscadal agus clár ina gcuimsítear réimsí éagsúla, ó oideachas, taighde, fostaíocht, forbairt réigiúnach go dtí an comhshaol, cúnamh daonnúil, talmhaíocht agus an mhuir, i measc go leor eile. Is suntasach an tacaíocht atá ar fáil do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide, eagraíochtaí neamhbhrabúis neamhrialtasacha agus sochaí sibhialta, daoine óga, taighdeoirí, feirmeoirí, agus comhlachtaí poiblí, gan ach roinnt acu a ainmniú.

Más eagraíocht sochaí sibhialta tú agus má theastaíonn tacaíocht nó faisnéis uait maidir le rochtain a fháil ar mhaoiniú an AE féach ar Access Europe.

CISTE SÓISIALTA NA HEORPA

Cuidíonn CSI leis na milliúin Eorpach gach bliain a saol a fheabhsú trí scileanna nua a fhoghlaim agus poist níos fearr a fháil.

CISTE FORBRAÍOCHTA RÉIGIÚNAÍ NA HEORPA

Tá sé mar aidhm ag an CFRE comhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta ar fud an AE a neartú trí mhíchothromaíochtaí idir a réigiúin a cheartú.

AN CISTE EORPACH MUIRÍ AGUS IASCAIGH

Ag athbheochan an tsaoil i bpobail chósta trí thacú le hearnálacha iascaigh, uiscí intíre, dobharshaothraithe agus muirí.

CISTE NA CABHRACH EORPAÍ DÓIBH SIÚD IS DÍOTHAITHE

Cuidíonn an CEDD le daoine a gcéad chéimeanna a thógáil amach as an mbochtaineacht agus as an eisiamh sóisialta.

AN CISTE EORPACH TALMHAÍOCHTA UM FHORBAIRT TUAITHE

Tacaíochtaí eacnamaíocha, comhshaoil ​​agus sóisialta a sholáthar do cheantair thuaithe

CISTE EORPACH UM CHOIGEARTÚ DON DOMHANDAITHE

Cuireadh oibrithe iomarcacha as a bpost mar thoradh ar athruithe móra i bpatrúin trádála domhanda chun cabhrú leo filleadh ar fhostaíocht.

ERASMUS MÓIDE

Deiseanna a sholáthar do níos mó ná 4 mhilliún Eorpach staidéar, oiliúint agus taithí a fháil thar lear.

AN CISTE UM AISTRIÚ CÓIR

Cuideoidh an CUAC le pobail agus réigiúin a bhfuil dúshláin acu a ngeilleagair agus a dtionscail a dhícharbónú.

FÍS EORPACH

Geallúint a thabhairt go mbeidh níos mó forbairtí, fionnachtana agus rudaí den chéad scoth ann trí smaointe iontacha a thabhairt ón saotharlann chuig an margadh.

INTERREG VA

Deartha chun cabhrú le sárú a dhéanamh ar na saincheisteanna a éiríonn as teorainn a bheith ann agus leibhéil níos airde comhoibrithe trasteorann a chur chun cinn.

ASYLUM, MIGRATION AND INTEGRATION FUND

An comhbheartas tearmainn a neartú, agus cuimsiú socheacnamaíoch imirceach agus dídeanaithe a chur chun cinn.

PEACE IV

Is tionscnamh uathúil de chuid an Aontais Eorpaigh é Clár PEACE IV a dearadh chun tacú le síocháin agus athmhuintearas.