Céard é Clár INTERREG VA ann?

Féadann teorainneacha forbairt gheilleagrach a laghdú, bac a chur ar bhainistiú éifeachtúil an chomhshaoil, bac a chur ar thaisteal agus cosc a chur ar sheachadadh seirbhísí riachtanacha sláinte agus cúraim shóisialta.

Tá Clár INTERREG VA (2014-2020) dar luach €283m ag tabhairt aghaidhe go díreach ar na ceisteanna seo d’fhonn leibhéil mhéadaithe comhghreamaithe geilleagraigh, sóisialta agus críochaigh a chur chun cinn ar fud Thuaisceart Éireann, Réigiún na Teorann in Éirinn agus Iarthar Alban.

 

Céard a chistíonn Clár INTERREG VA?

Tá ceithre réimse príomhthosaíochta ag an gClár ina bhfuil sé ag déanamh athrú suntasach, buan.  Féadtar teacht ar Achoimre den Chlár do Shaoránaigh anseo.

 

  • Taighde & Nuáil – cumas T&N a mhéadú laistigh de dhá spriocearnáil: ‘Eolaíochtaí Sláinte agus Beatha’ agus ‘Fuinneamh In-athnuaite’; mar aon le cabhair a thabhairt do FBManna táirgí, próisis agus seirbhísí inmhargála nua a fhorbairt. Faigh tuilleadh eolais faoin obair seo
  • An Comhshaol – athshlánú a chur chun cinn i gcás gnáthóg cosanta agus speiceas tosaíochta a fhaightear i dTuaisceart Éireann, i Réigiún na Teorann in Éirinn agus in Iarthar Alban. Táthar ag baint leasa chomh maith as cistíocht chun feabhas a chur ar chaighdeán an uisce in uiscí trasdultacha coiteanna agus in abhantracha tras-teorann.   Faigh tuilleadh eolais faoin obair seo
  • Sláinte & Cúram Sóisialta – rochtain níos fearr a chur ar fáil ar sheirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta ar ardchaighdeán, go háirithe do shaoránaigh a bhfuil cónaí orthu i gceantair tuaithe. Faigh tuilleadh eolais faoin obair seo
  • Iompar Inbhuanaithe – astaíochtaí carbóin a laghdú go suntasach, mar aon le hinfreastruchtúr aontaithe iompair a fhorbairt, ina gcuimseofar Tuaisceart Éireann, Réigiún na Teorann in Éirinn agus Iarthar Alban. Faigh tuilleadh eolais faoin obair seo

 

Féadtar teacht ar thuilleadh  eolais i dtaobh an Chláir ag www.seupb.eu

 

 

Feic thíos le do thoil liosta tionscadal ar bronnadh cistíocht orthu faoi Chlár reatha INTERREG VA (2014-2020).  

Liosta tionscadal arna gcistiú ag INTERREG VA (leagan Béarla)

Liosta tionscadal arna gcistiú ag INTERREG VA (leagan Fraincise)

Chun teacht ar thuilleadh eolais i dtaobh tionscadail ar bith de na tionscadail a chistítear déan teagmháil linn le do thoil tríd an ríomhphost: info@seupb.eu