Ionaid Feabhais Gairme

Tá tionscnamh seolta ag an gCoimisiún Eorpach chun Ardáin Trasnáisiúnta na nIonad Feabhais Gairme a bhunú le tacaíocht ón gclár Erasmus +.

Foilsíodh glaonna Erasmus + 2021 agus treoir an chláir an 25 Márta 2021. Le buiséad 44 milliún EUR in 2021, tacóidh an príomhghníomhaíocht ‘comhar i measc eagraíochtaí agus institiúidí’ le bunú agus forbairt ardáin Eorpacha na nIonad Feabhais Gairme, trí ardáin chomhoibritheacha idirnáisiúnta, a chuireann le forbairt réigiúnach, nuálaíocht, agus straitéisí um speisialtóireacht chliste, chomh maith le cuimsiú sóisialta. Is é an 7 Meán Fómhair 2021 an spriocdháta d’iarratais.

Tugann Ionaid Feabhais Gairme raon leathan comhpháirtithe áitiúla le chéile, mar sholáthraithe gairmoideachais agus oiliúna, (i measc nithe eile), chun “éiceachórais scileanna” a chomhchruthú a chuireann le forbairt réigiúnach, eacnamaíoch agus shóisialta, nuálaíocht agus speisialtóireacht chliste straitéisí.

Tá sé i gceist go mbeidh Ionaid Feabhais Gairme mar phointí tagartha den scoth le haghaidh oiliúna i réimsí ar leith d’oiliúint tosaigh daoine óga chomh maith le leanúint ar aghaidh ag uasoiliúint agus ag athoiliúint daoine fásta, trí oiliúint a thairiscint go solúbtha agus go tráthúil do na scileanna riachtanais cuideachtaí.

Feidhmíonn siad go háitiúil, agus iad leabaithe go dlúth sna héiceachórais nuálaíochta áitiúla. Feidhmíonn CoVEs mar chatalaíoch d’infheistíocht ghnó áitiúil, agus cinntíonn siad soláthar oibrithe oilte ar ardchaighdeán. Tacaíonn siad freisin le tionscnaimh fiontraíochta a gcuid foghlaimeoirí (goradáin), agus feidhmíonn siad mar mhol eolais agus nuálaíochta do chuideachtaí (go háirithe FBM).

Cinntíonn sármhaitheas VET scileanna agus inniúlachtaí ar ardchaighdeán as a dtagann fostaíocht ardchaighdeáin agus deiseanna ar feadh an tsaoil, a fhreastalaíonn ar riachtanais gheilleagair nuálaíoch, uilechuimsitheach agus inbhuanaithe.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar thionscnamh CoVE féach ar shuíomh Gréasáin an Choimisiúin https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501.

Related Posts