Nuacht

Scéalta Nuachta do Chistí an AE in Éirinn

Cathaoirleach of the Northern and Western Regional Assembly, David Maxwell holding #euinmyregion sign

Oscailt na Scéime Athnuachana

Oscailt oifigiúil Scéim Athnuachana Shráid Chlann Bhreasail agus Cheathrú San Nioclás i nDún Dealgan D’oscail an Comhairleoir Dolores Minogue, Cathaoirleach Chomhairle Contae Lú, na hoibreacha athnuachana a rabhthas ag súil go mór leo i lár an bhaile. Bhí an Comhairleoir David Maxwell, Cathaoirleach Thionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair,… Continue Reading Oscailt na Scéime Athnuachana
Read More
Image of

Cruinniú de chuid Choiste Faireacháin Cláir na Teorann, Lár Tíre agus an Iarthair

Cruinniú de chuid an Choiste Faireacháin do Chlár Oibríochtúil Réigiúnach na Teorann, Lár Tíre agus an Iarthair Ag feidhmiú dóibh mar Údaráis Bhainistíochta do na Cláir Oibríochtúla in Éirinn atá comhchistithe ag Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRA), chuir an dá Thionól Réigiúnacha coiste faireacháin cláir fíorúil comhpháirteach ar siúl… Continue Reading Cruinniú de chuid Choiste Faireacháin Cláir na Teorann, Lár Tíre agus an Iarthair
Read More
Image of two cyclists on the great-western-greenway-with-our-way-logo

Glasbhealaí, Spreagthach Fáis

“Tá Glasbhealaí ag athrú na ndóigheanna a mbíonn ár bpobail agus ár muintir ag bogadh. Tá sé de chumas ag Glasbhealaí sócmhainní, pobail agus áiteanna oibre i limistéir uirbeacha agus i limistéir thuaithe araon a nascadh agus cultúr agus sócmhainní oidhreachta nádúrtha a nascadh freisin”, dar le Patrick Devine, Bainisteoir… Continue Reading Glasbhealaí, Spreagthach Fáis
Read More
Public Consultation Image

Cistiú Comhtháthaithe ón Aontas Eorpach don tréimhse 2021 go 2027

In éineacht lenár gcuid Comhghleacaithe i dTionól Réigiúnach an Deiscirt, i dTionól Réigiúnach an Oirthir agus Lár Tíre, sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus sa Roinn Oideachais agus Scileanna, tá Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair ag comhordú cleachtadh Comhairliúcháin Phoiblí maidir le Cistiú Comhtháthaithe ón Aontas Eorpach… Continue Reading Cistiú Comhtháthaithe ón Aontas Eorpach don tréimhse 2021 go 2027
Read More
The national flag of Ireland next to the European flag

Comhairliúchán Poiblí 2021-2027

Comhairliúchán Poiblí ar an gComhaontú Comhpháirtíochta do Chistí Rialacháin na bhForálacha Coiteanna Eorpacha 2021 – 2027 agus ar na Cláir Oibriúcháin don CFRE agus don CSTE+ Tá An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, An Roinn Oideachais agus Scileanna, agus na trí Thionóil Réigiúnacha le próiseas comhairliúchán a sheoladh le bonn… Continue Reading Comhairliúchán Poiblí 2021-2027
Read More
Image of a dish of oysters

Food for Thought

Cuirfidh Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair fáilte i Sligeach agus i nGaillimh go luath i mí an Mhárta roimh bhreis agus 30 príomhshaineolaí gastranamaíochta ó áiteanna fud fad na hEorpa. Tá EUREGA ina thionscadal Comhair Chríochaigh Eorpaigh is fiú €1.7m agus ina bhféachtar ar bhia faoi chúig cheannteideal:… Continue Reading Food for Thought
Read More
Filming of the Devise project by Euronews

Tá Tionscadal DEVISE le léiriú ar Euronews

Roghnaigh Euronews, “an cainéal nuachta is mó tóir san Eoraip” agus a chraolann do 400 milliún teach ar fud 160 tír, go gcuirfeadh sé tionscadal DEVISE chun cinn trí chlár na ‘Réigiún Cliste’ dá chuid. Tugann sraith na Réigiún Cliste cuairt ar “[chathracha] agus bailte ina bhfuil tionscadail de chuid… Continue Reading Tá Tionscadal DEVISE le léiriú ar Euronews
Read More
Minister Michael Creed

Comhairliúchán Poiblí ar Chlár Forbartha Bia Mara 2021-27

D’fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD inniu go bhfuil tús curtha leis an gcéad chomhchomhairliúchán poiblí chun eolas a dhéanamh d’fhorbairt chlár oibríochta nua i ndáil le forbairt inbhuanaithe na hearnála bia mara sa tréimhse 2021-27. Déanfar an Clár a fhorbairt i gcomhthéacs Rialachán beartaithe an… Continue Reading Comhairliúchán Poiblí ar Chlár Forbartha Bia Mara 2021-27
Read More
EU Studies Project Image

Clár Staidéir AE – AE i mo Réigiún

An tseachtain seo in Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe, chuir 21 phríomhghairmí ó earnálacha éagsúla ar fud Réigiún Thuaisceart agus Iarthar na hÉireann tús le Clár Staidéir AE. Is é Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair a dhear an clár agus is é Ionad Teicneolaíochta na Gaillimhe a sholáthraíonn é… Continue Reading Clár Staidéir AE – AE i mo Réigiún
Read More
1 2 3 4 5