Nuacht

Scéalta Nuachta do Chistí an AE in Éirinn

Tá Tionscadal Feabhsúcháin Shráid na hEaglaise i mBaile Átha Luain críochnaithe anois

Cistíodh an tionscadal faoi Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa ar chostas os cionn 4 mhilliún euro agus bhí sé ar cheann amháin de 7 dtionscadal forbartha réigiúnaí inbhuanaithe a cistíodh faoi Chlár Oibriúcháin Réigiún na Teorann, Lár na Tíre agus an Iarthair don tréimhse 2014-2020. Ba é an aidhm a… Continue Reading Tá Tionscadal Feabhsúcháin Shráid na hEaglaise i mBaile Átha Luain críochnaithe anois
Read More

Foghlaim faoin Oideachas Bia in Barcelona

An tseachtain seo caite, thug Ann Marie Heneghan ó Scoil Cócaireachta Mhainistir Mhaigh Eo agus Amanda McCloat ó Choláiste San Aingeal, Sligeach, cuairt ar Barcelona mar chuid de thionscadal AE chun a fhoghlaim cén dóigh a mbíonn an ghastranamaíocht á cur chun cinn ag an gCatalóin san earnáil oideachais, idir… Continue Reading Foghlaim faoin Oideachas Bia in Barcelona
Read More
New Futures STAR Award Winners

GRADAIM STAR AONTAS

Tionóladh searmanas mór le rá na nGradam STAR Dé Luain 4 Márta 2019 i mBaile Átha Cliath. Is é AONTAS, eagraíocht náisiúnta foghlama d’aosaigh na hÉireann, a d’eagraigh. Déanann na Gradaim ceiliúradh ar dóigh dhearfach a dtéánn tionscnaimh foghlama aosaí d’fhoghlaimeoirí fásta, do phobail áitiúla agus don tsochaí i gcoitinne.… Continue Reading GRADAIM STAR AONTAS
Read More

Cruinniú de chuid Chomhpháirtithe Thionscadal TRINNO

Tháinig comhpháirtithe Thionscadal TRINNO (Éiceachóras gnó don Traidisiún agus don Nuálaíocht (nó ‘TRadition and INNOvation’ i mBéarla)), lena n-áirítear Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair, Wetbic, Comhairle Contae Liatroma agus Comhairle Contae Ros Comáin, le chéile le haghaidh Ócáid Foghlama Ceardlainne Idir-réigiúnaí i bhFlórans, an Iodáil. Ba é Arezzo… Continue Reading Cruinniú de chuid Chomhpháirtithe Thionscadal TRINNO
Read More

Ócáid Chomhpháirteach Faisnéise le hóstáil ag SEUPB ar Interreg Iarthuaisceart na hEorpa

Déanfaidh Clár Interreg Iarthuaisceart na hEorpa agus Comhlacht na gClár Speisialta AE (SEUPB) clinic comhpháirteach iarratais a óstáil ar an Iúr an 16 Aibreán le haghaidh iarratasóirí féideartha faoi Ghlao 9. Déanfaidh Filippo Compagni, Pointe Teagmhála Náisiúnta na Ríochta Aontaithe do Chlár Interreg Iarthuaisceart na hEorpa, agus Rita McGarvey, Pointe… Continue Reading Ócáid Chomhpháirteach Faisnéise le hóstáil ag SEUPB ar Interreg Iarthuaisceart na hEorpa
Read More

Tugann Tionscadal OURWAY Cuairt ar Chathair na Mart

An tseachtain seo, cuireadh an dara Cruinniú de chuid an Ghrúpa Stiúrtha agus an chéad Cheardlann Théamach Idir-réigiúnach faoi Thionscadal OURWAY ar siúl i gCathair na Mart, Co. Mhaigh Eo. Tagann an tionscadal faoi cholún Comhshaoil agus Éifeachtúlachta Acmhainne Interreg na hEorpa agus dírítear ann ar an oidhreacht chultúrtha agus… Continue Reading Tugann Tionscadal OURWAY Cuairt ar Chathair na Mart
Read More

Cuirtear Tionscadal TRINNO i láthair ag cruinniú AE maidir le bailte agus sráidbhailte a bhíonn ag brú athbheochan tuaithe chun cinn

An 11 Feabhra 2019, thionóil Grúpa na Comhghuaillíochta Eorpaí cruinniú i Maothail, Contae Liatroma (Éire), inar díríodh ar an dóigh a bhféadfaí cabhrú le bailte agus sráidbhailte athbheochan tuaithe a bhrú chun cinn san Aontas Eorpach (AE). Thionscain an Comhairleoir Enda Stenson, Comhalta de Chomhairle Contae Liatroma, an cruinniú chun… Continue Reading Cuirtear Tionscadal TRINNO i láthair ag cruinniú AE maidir le bailte agus sráidbhailte a bhíonn ag brú athbheochan tuaithe chun cinn
Read More

Seoladh Oifigiúil thionscadal DEVISE in Santander

Sa ghrianghraf, ó chlé go deas: Keith McManus, Institiúid Teicneolaíochta Shligigh; Patrick Devine, Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair; Jose Manuel San Emeterio, ERNACT; Aidan McKenna, Fiontraíocht Éireann; Michael O’Brien, Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair; agus Tara Nicholas, Comhairle Ceantair Dhoire agus an tSratha Báin. Chuaigh beirt… Continue Reading Seoladh Oifigiúil thionscadal DEVISE in Santander
Read More
1 2 3 4 5