Oscailt na Scéime Athnuachana

Cathaoirleach of the Northern and Western Regional Assembly, David Maxwell holding #euinmyregion sign

Oscailt oifigiúil Scéim Athnuachana Shráid Chlann Bhreasail agus Cheathrú San Nioclás i nDún Dealgan

D’oscail an Comhairleoir Dolores Minogue, Cathaoirleach Chomhairle Contae Lú, na hoibreacha athnuachana a rabhthas ag súil go mór leo i lár an bhaile. Bhí an Comhairleoir David Maxwell, Cathaoirleach Thionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair, agus Emma Coffey, Cathaoirleach Cheantar Bardasach Dhún Dealgan, i láthair freisin.

De bharr na n-oibreacha, bunathraíodh lár stairiúil an bhaile chun feabhais, áit lena gclúdaítear Sráid Chlann Bhreasail, Sráid an Teampaill agus cuid de Shráid an Droichid suas le hEaglais San Nioclás. Bhí an tionscadal comhdhéanta de chosáin eibhir níos leithne, áiteanna páirceála asfailt, cur plandaí agus láithreacha suí, uasghrádú an tsoilsithe phoiblí, trasrianta coisithe níos fearr agus tranglam a ghlanadh amach as cosáin. Áiríodh leis na hoibreacha freisin cáblaí lasnairde BSL a chur faoi thalamh, seirbhísí uisce a athchóiriú agus príomhphíobán uisce nua 500 mm a sholáthar i gcomhpháirt le hUisce Éireann.

Tá dealbh chré-umha nua dar teideal ‘Heart Space’ le Breda Marron, ealaíontóir atá lonnaithe i nDroichead Átha, ag comhlánú an tionscadail athnuachana. Tá sí suiteáilte ag an bplás nua ar Shráid an Teampaill.
Ag labhairt di ag an oscailt oifigiúil, dúirt an Comhairleoir Dolores Minogue, Cathaoirleach Chomhairle Contae Lú: “Tá ríméad orm Scéim Athnuachana Shráid Chlann Bhreasail agus Cheathrú San Nioclás a oscailt go hoifigiúil, rud a dearadh agus a tógadh de réir na gcaighdeán is airde agus a chuirfidh beocht nua isteach i lár an bhaile.”
Dúirt Joan Martin, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Lú: “Is lá iontach é seo do mhuintir Dhún Dealgan. Tá fearadh na fáilte roimh an scéim chríochnaithe, ar dá bharr atá príomhdhromlach an bhaile bunathraithe chun feabhais, níos tarraingtí le haghaidh infheistíochta agus ag méadú an lín chuairteoirí atá ag teacht chun an bhaile. Bhí an scéim ina spreagthach le haghaidh athfhorbairt na bhfoirgneamh atá ann cheana feadh na sráide, agus chomhlánaigh an phéinteáil a rinneadh le déanaí ar aghaidh siopaí an scéim athnuachana.

“Is ionann an tionscadal, a bhfuil luach thart ar €5.5m aige, agus infheistíocht mhór sa bhaile ó Chomhairle Contae Lú agus ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, atá ag cistiú na n-oibreacha go páirteach. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don chomhar agus don chabhair a fuarthas ó Oifig Scéim Ceantair Infheistíochta Gnó Dhún Dealgan, ó Chomhlachas Tráchtála Dhún Dealgan, ó na trádálaithe agus ó na gnóthais agus na cónaitheoirí uile sa cheantar.”

Dúirt David Maxwell, Cathaoirleach Thionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair: “Tá ríméad orm críochnú rathúil Scéim Athnuachana Shráid Chlann Bhreasail agus Cheathrú San Nioclás a fheiceáil. Tá sé ar an toradh ar an gcomhpháirtíocht a bhí ar bun idir Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair agus Comhairle Contae Lú agus ar an gcúnamh a fuarthas ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa trí Chlár Oibríochtúil Réigiúnach na Teorann, Lár Tíre agus an Iarthair 2014-2020.

“Tá tionscadail amhail an athnuachan i nDún Dealgan ina n-eiseamláir den scoth dá thábhachtaí atá cistiú Eorpach dár dtír agus dár réigiún, agus den dóigh ar féidir leis dul chun tairbhe do bhailte agus do phobail áitiúla go díreach. Tá an tionscadal ag cur le hoidhreacht shaibhir Dhún Dealgan agus fáiltímid roimh athbheochan lár an bhaile, atá á cumasú ag forbairt chomhchistithe Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa.”

Amharc ar Phictiúir den Obair i nDún Dealgan

Related Posts