Ócáid OURWAY do Gheallsealbhóirí

OURWAY Stakeholder Event

Ar an 11 Meitheamh i dTobar an Choire, Co. Shligigh, tháinig an grúpa geallsealbhóirí réigiúnacha Éireannacha do thionscadal OURWAY le chéile den dara huair chun plé a dhéanamh ar dhea-chleachtais atá ag teacht chun cinn i réigiúin na gcomhpháirtithe Éireannacha agus Eorpacha. Pléadh an dréachtstraitéis pleanála agus eacnamaíochta d’Éirinn (an Straitéis Spáis agus Eacnamaíochta Réigiúnach) freisin, a mhéid a bhaineann le glasbhealaí a fhorbairt in Éirinn agus sa réigiún. Thug Conall McGettigan (Pleanálaí Feidhmiúcháin Sinsearach, Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair) láithreoireacht ar shaincheisteanna atá ag teacht chun cinn maidir le glasbhealaí a chur ar aghaidh, seachas feabhas a chur ar na hiarnróid, agus labhair sé faoi na hargóintí a dhéanann an dá thaobh. Chomh maith leis sin, thug Caroline McCarroll (Uiscebhealaí Éireann) an t-eolas is deireanaí ar Thionscadal Bhealach na nOilithreach, rud a bhfuil staidéar indéantachta á dhéanamh air faoi láthair chun scrúdú a dhéanamh ar acmhainneacht Bhealach na nOilithreach in Éirinn agus ar an dóigh a bhféadfaí táirge a dhéanamh de. Féachfar sa staidéar freisin ar an dóigh a ndéanfar Bealach na nOilithreach a bhrandáil. Beidh an bealach atá beartaithe 350 km ar fad, agus ga 20 km air, agus beidh sé suite idir Dún na nGall Theas agus Inbhear na Sionainne i gCiarraí.

Bhí geallsealbhóirí ó na hÚdaráis Áitiúla éagsúla sa réigiún i láthair, in éineacht le hionadaithe ó Fháilte Éireann, ón Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus ó Uiscebhealaí Éireann. I measc na dtopaicí eile a pléadh ag an gcruinniú bhí ceannach talún le haghaidh glasbhealaí a fhorbairt agus an fhéidearthacht atá ann doiciméad dea-chleachtais náisiúnta a chruthú don chéanna (pléadh na buntáistí agus na míbhuntáistí), Cead Pleanála, Measúnuithe Timpeallachta agus Ionstraimí Airgeadais/Cistiú do Ghlasbhealaí. Cruinniú an-fhaisnéiseach a bhí ann, agus chomhaontaigh Patrick Devine (Oifigeach Tionscadal AE, Tionól Réigiúnach an Tuaiscirt agus an Iarthair) nuachtlitir ina dtugtar an t-eolas is deireanaí a chomhordú do na geallsealbhóirí ag tréimhsí tráthrialta ar fud shaolré an tionscadail. Cuireadh na geallsealbhóirí ar an eolas faoin gcéad Cheardlann Idir-réigiúnach eile agus faoin gcéad Chruinniú Comhpháirtithe eile faoi thionscadal OURWAY. Beidh siad ar siúl sa Pholainn i mí Mheán Fómhair.

Ag deireadh an chruinnithe, tógadh turas praiticiúil chun scrúdú a dhéanamh ar chuid taispeána den ghlasbhealach i mBaile Easa Dara, Co. Shligigh. D’fhreastail formhór na ngeallsealbhóirí ar an turas sin freisin. D’éirigh go geal leis an gcuairt.

Related Posts