MAOINIÚ PEIL

MAOINIÚ PEIL

Bhain na príomhréimsí infheistíochta a roghnaíodh don Chlár um Infhostaitheacht, Chuimsiú agus Fhoghlaim (PEIL) 2014-2020 le gníomhachtú na ndaoine dífhostaithe, cuimsiú sóisialta agus margadh saothair, oideachas agus oiliúint agus fostaíocht don aos óg. 

Áiríodh sa PEIL cúig réimse Tosaíochta (sé cinn lena n-áirítear Cúnamh Teicniúil) a chuimsigh thart ar 20+ scéim. Is iad seo a leanas na Scéimeanna agus a Réimsí Tosaíochta:

Tosaíocht 1: Fostaíocht Inbhuanaithe agus Ardchaighdeáin 

Tosaíocht 2: Cuimsiú Sóisialta agus Comhdheiseanna

Tosaíocht 3: Oideachas, Oiliúint agus Foghlaim ar Feadh an tSaoil 

Tosaíocht 4: Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg

Tosaíocht 6: REACT AE

  • Scéim Deontais Caipitíochta Scoileanna Covid-19
  • Ríomhairí glúine a chur ar fáil do mhic léinn i Suímh Breisoideachais agus Ardoideachais