Daoine óga a chumhachtú chun saol níos táirgiúla a bheith acu

Daoine óga a chumhachtú chun saol níos táirgiúla a bheith acu

Labhrann Keith O’Driscoll, Ceannaire an Tionscadail ag Tionscadal Óige na Cille Móire Thiar, faoin gcaoi ar thug maoiniú ón AE deis dóibh tacú le daoine óga fás pearsanta a bhaint amach

Tá Tionscadal Óige na Cille Móire Thiar mar chuid de líonra neamhspleách oibrithe ceartais óige, an Líonra Neamhspleách um Cheartas i leith an Aosa Óig. Soláthraíonn an eagraíocht phobalbhunaithe seo raon clár atá deartha chun cabhrú le daoine óga a bhfuil aithne ag na Gardaí orthu, rannchuiditheoirí dearfacha a bheith acu ina bpobail. Tá sé seo ar fad maoinithe ag an Roinn Dlí agus Cirt agus an tAontas Eorpach, tríd an CSE+.

Tá Keith O’Driscoll ag obair do Thionscadal Óige na Cille Móire Thiar i mBaile Átha Cliath le cúig bliana anuas ar an Tionscadal na Cille Móire Gach Duine a Chumhachtú (KEEP). Tá Louise Smith ina Bainisteoir Seirbhíse ar Thionscadal Óige na Cille Móire Thiar, agus tacaíonn an Bord Bainistíochta agus Stiúrthóirí deonacha leis.

Deir Keith go n-oibríonn an Tionscadal KEEP le daoine óga idir 12-18 mbliana d’aois i gceantair na Cille Móire, an Chúlóg agus Dharndál.

“Is gnách go mbíonn ceist leasa taobh thiar de dhaoine óga a chiontaíonn,” a deir Keith. “Is é an ról atá againn ná tacú le daoine óga agus iad a dhíspreagadh ó iompar frithshóisialta agus coiriúil, ag baint úsáide as cur chuige atá dírithe ar leas. Breathnaímid ar a gcúlra, a dteaghlach, oideachas, piarghrúpaí, agus na cineálacha gníomhaíochtaí a bhfuil baint acu leo agus déanfaimid iarracht cabhrú leo athruithe dearfacha a dhéanamh.”

Ceann de na príomhréimsí ina n-oibríonn Keith agus na ceannairí tionscadail eile le daoine óga ná an t-oideachas.

“San oideachas foirmiúil, sainaithnímid tacaíochtaí gairme agus treoir, bealaí chun scileanna a fhorbairt, agus deiseanna fostaíochta nó meantóireacht a aithint. San oideachas neamhfhoirmiúil, tacaímid le fás pearsanta agus meabhairshláinte, seachadaimid cláir dhrugaí agus alcóil, agus cláir oideachais sláinte ghnéis.

“Cuidíonn siad seo le daoine óga roghanna níos fearr a dhéanamh nuair a bhíonn siad i gcúinsí deacra, agus tá siad thar a bheith tábhachtach a bheith acu.”

Forbairt óige

I 2022, d’oibrigh sé cinn de Thionscadail Ceartais Óige an Líonra le chéile chun tacú le 13 duine óg Gradam Cré-umha Gaisce (Gradam an Uachtaráin) a bhaint amach.

Chun an Gradam Cré-umha a bhaint amach, ghlac na daoine óga go léir páirt i gcláir 13 seachtaine i dtrí réimse: Forbairt Phearsanta, Forbairt Fhisiciúil, agus Rannpháirtíocht sa Phobal. Chríochnaigh siad ansin 13 seachtaine breise i réimse dúshlán amháin dá rogha féin. Mar chuid den chlár, bhí orthu dul ar shiúlóid 24km thar dhá lá ag Ionad an Chabháin i mí Dheireadh Fómhair 2022. Bhain na 13 rannpháirtí go léir a nGradam Cré-umha Gaisce amach.

Tá Tiegh McKeon, 16 bliana d’aois, ar dhuine de na daoine óga a ghnóthaigh Gradam Cré-umha. Deir Keith gur tháinig Tiegh chuig an Tionscadal in 2019 agus ó shin i leith tá “fás agus forbairt bainte amach aige sa Chill Mhór”.

Deir Keith, “Le bliain anuas tá Tiegh ag dul ó neart go neart. Bhuaigh sé an Gradam Cré-umha agus tá sé cláraithe anois sa Chlár Ceannaireachta Pobail Óga (YCM).

“Beidh cáilíocht Leibhéal 6 i gCeannaireacht don Aos Óg agus Gníomh Pobail aige ó OÉ Gaillimh i mí na Nollag. Tá sé tar éis a bheith ina thacadóir meabhairshláinte d’eagraíocht náisiúnta fiú. Bhí a thuras sármhaith agus is fear óg iontach é a bhfuil todhchaí geal aige.”

Deir Keith go bhfuil sé thar a bheith bródúil as an gcaidreamh atá forbartha aige le Tiegh agus leis na daoine óga ar fad ar an tionscadal. Tá fiú taighde bunaithe ar fhianaise ó Ollscoil Luimnigh a thugann le tuiscint gurb é an caidreamh idir daoine óga agus na hOibrithe Ceartais Óige an rud is fearr faoi na tionscadail seo.

“A bheith in ann duine óg a fheiceáil ag baint an oiread sin amach cuireann sé an-bhród orm gur oibrigh mé le Tiegh. Nuair a thagann daoine óga chuig an tionscadal, ní thagann siad ar chúiseanna dearfacha. Ach tugann sé seo spreagadh dom leanúint ar aghaidh leis an obair, mar tá tú in ann na torthaí a fheiceáil.”

Ach gan tacaíocht an AE, deir Keith nach mbeadh na tionscadail seo tar éis tarlú riamh. “Cistíonn an Roinn Dlí agus Cirt agus CSE+ an tionscadal agus íocann siad Oibrithe Ceartais Óige a bheith ann. Tá Oibrithe Tacaíochta Teaghlaigh ann freisin a oibríonn le teaghlaigh na ndaoine óga agus tugann tacaíocht luath-idirghabhála do dhaoine óga sula dtagann siad in aois na freagrachta coiriúla chun cabhrú leo iad a threorú chuig saol níos táirgiúla.

Is Ceannaire Tionscadail mé freisin do thionscadal nua-mhaoinithe, a chlúdaíonn dobharcheantar Bhéal Maighne/Chluain Ghrífín. Tá na tacaíochtaí seo ag teastáil go géar ó go leor réimsí agus cuidíonn maoiniú CSE+ iad a sholáthar.”

 

A group of young people cheer together in front of a building with tall pillars and a large red door.

Read More Case Studies