AN TRÁTH A CHAITH GAELLE LE HÓGTHEAGMHÁIL THRÁ

Chuir Gaelle Adado tús lena seal le hÓgtheagmháil Thrá Lí in 2015 agus d’fhan sí 3 bliana leo san iomlán.

B’as a tír dhúchais, Togo, di agus nuair a tháinig sí anseo, is beag Béarla, idir scríobh agus labhairt, a bhí aici, rud a bhí dúshlánach ag an scoláire óg.

 

Admhaíonn Gaelle nach raibh aon mhuinín ná tuiscint cheart aici maidir le cén áit tús a chur le rogha gairme a dhénamh rromh di freastal ar Ógtheagmháil.

“Ní hamháin gur chabhraigh an clár liom Béarla a fhoghlaim ach chuir sé le mo chuid muiníne freisin, rud a chabhraigh liom ansin cinneadh a dhéanamh maidir leis an treo ar theastaigh uaithi tabhairt uirthi féin maidir lena gairm bheatha.”

 

Le linn na tréimhe a chaith sí ar an gclár rinne Gaelle a bealach trí Leibhéil 2, 3 agus 4 QQI agus bhí  leibhéal 4 QQI  iomlán agus pas le gradam faighte aici nuair a d’fhág sí .

 

Rinne Gaelle staidéar ar go leor ábhar agus í le hÓgtheagmháil agus tá sí an-bhuíoch d’obair agus do thacaíocht na múinteoirí ar fad, agus fearacht formhór na ndaltaí thaitin ábhar áirithe léi ach go háirithe.

“Bhain mé an-taitneamh as Cumarsáid, Ealaín agus Bia agus Cothú ach bhain mé taitneamh as IT freisin toisc gur chabhraigh sé liom mo scileanna ríomhaireachta a fheabhsú.”

 

Cuid eile den chlár a thaitin le Gaelle ná na gníomhaíochtaí breise a chuirtear ar fáil do na scoláirí.

Ina measc seo tá oideachas amuigh faoin aer, Corpoideachas, turais lae, cuairteanna ar Choláiste Chiarraí, freastal ar cheardlanna éagsúla, imeachtaí spóirt agus comórtais.

“Bhain mé an-taitneamh as na gníomhaíochtaí ar fad a ghlac muid páirt iontu ach bhain mé an-taitneamh as scátáil oighir, cócaireacht, ceardlanna gairme, sacar, badmantan agus ár dturas go páirc Fiadhúlra Fota i gCorcaigh.”

Nuair a fiafraíodh di faoin gcaoi ar shocraigh sí ar a céad chéim eile tar éis Ógtheagmháil míníonn Gaelle an chaoi ar bhog sí ar aghaidh.

“Shocraigh mé dul go Coláiste Chiarraí agus staidéar a dhéanamh ar Chócaireacht Ghairmiúil leibhéal 5. Cúrsa bliana a bhí ann agus bhí sé an-difriúil le mo shaol in Ógtheagmháil Thrá Lí. Agus 3 bliana déanta agam ag Ógtheagmháil agus tar éis dom mo QQI leibhéal 4 a chríochnú, mhothaigh mé go raibh mé réidh le leibhéal is airde a dhéanamh, leibhéal 5.

Bhí an méid a d’fhoghlaim mé ar an gclár de chuid Ógtheagmháil an-luachmhar dom agus mé i mbun obair thionscadail agus tascanna le linn na tréimhse  a chaith mé i gColáiste Chiarraí.”

“Bhí an mheantóireacht a fuair mé agus an tacaíocht ó mo phríomhoibrí Ciara thar a bheith luachmhar chun cuidiú liom sprioc a bheith agam maidir leis an méid a theastaigh uaim a bhaint amach.”

Tar éis di Cócaireacht Ghairmiúil leibhéal 5 a chríochnú, bhí cinneadh déanta ag Gaelle gurbh í an chócaireacht an rud a theastaigh uaithi a dhéanamh mar shlí bheatha.

Gaelle works at a grill, using a tongs to transfer yorkshire puddings onto a wire rack. She is in a stainless steel kitchen and there is a set of hobs and a shelf of pots and pans behind her.

“An chéad bheart eile a rinne mé ná post a fháil mar Commis Chef in óstán 5 réalta Hayfield Manor i gCorcaigh.  Le linn mo chuid ama anseo d’oibrigh mé i rannóga éagsúla san óstán. Ar na cúraimí a bhí orm tá an tae beag a réiteach, ócáidí a ullmhú agus a sheoladh inár seomraí bia príobháideacha agus cócaireacht a dhéanamh i mbialann dea-bhia an óstáin.”

“Faoi láthair tá mé ag obair sa ghríosclann i mbistro gairdín an óstáin, obair a thaitníonn go mór liom toisc go mbíonn gach lá an-ghnóthach.”

“Anois agus mé ag obair mar bhall d’fhoireann de breis is 25 cócaire, thuig mé gur mór an chabhair dom na scileanna a d’fhoghlaim mé agus mé i mbun obair foirne, rud a bhí mar ábhar ag QQI Leibhéal 4 agam ag Ógtheagmháil Thrá Lí, scileanna maidir le labhairt amach nuair is gá sin i gcistin ghnóthach.”

“Le linn mo chuid ama san óstán chríochnaigh mé mo leibhéal 6 i staidéir cócaireachta ag MTU”

 

Tá cuimhní iontacha ag Gaelle ar an tréimhse a chaith sí in Ógtheagmháil Thrá Lí agus is mór aici an méid a thug an clár di.

“Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an bhfoireann ar fad in Ógtheagmháil Thrá Lí as an méid a rinne siad dom. Buíochas speisialta le Mark Deely a thug am agus cabhair luachmhar dom i daca le mo Chumarsáid agus le m’obair foirne. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin le Hayfield Manor agus go háirithe leis an gcócaire cinn Mark Staples as an deis a thabhairt dom a bheith ag obair in óstán 5 réalta. Chomh maith leis sin ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Mark Doe as mé a chur in aithne don chócaire ag Hayfield Manor.

 

D’fhiafraigh mé de Ghaelle cén chaoi ar chabhraigh Ógtheagmháil Thrá Lí léi ní hamháin leis an aistriú chuig oideachas tríú leibhéal , ach freisin chun dul i mbun oibre i óstán 5 réalta ar cháil domhanda. Is iomaí ní a luaigh sí.

“Bhí an mheantóireacht, na seisiúin leis an eagraíocht Web Wheel agus an spreagadh a fuair mé thar a bheith luachmhar chun cabhrú liom spriocanna don todhchaí a shocrú. Uirlis luachmhar eile a d’fhoghlaim mé agus a bhí ar chomhairle na ndaltaí a chabhraigh liom le mo mhuinín labhairt amach. D’fhoghlaim mé freisin an tábhacht a bhaineann le bheith comhsheasmhach sa mhéid a dhéanann tú. Chabhraigh sé seo ar fad liom mac léinn na bliana a bhaint amach, gradam a bhfuil mé an-bhródúil as.”

 

Nuair a chuirtear ceist uirthi faoina spriocanna amach anseo, tá uaillmhianta móra ag Gaelle.

“In am ba mhaith liom taisteal agus leanúint ar aghaidh ag obair in óstáin 5 réalta chun mo scileanna cócaireachta a fheabhsú. Chomh maith leis sin, ba mhaith liom filleadh ar an gcoláiste ag am éigin chun cáilíocht leibhéal 7 a bhaint amach. Is é an sprioc is mó atá agam ná lá amháin mo bhialann féin a bheith agam.”

 

 

Chun cur síos a dhéanamh ar a cuid ama a chríochnaigh mé trí iarraidh ar Ghaelle 3 fhocal a thabhairt dom a rinne cur síos ar a tréimhse in Ógtheagmháil Thrá Lí, d’fhreagair Gaelle le “Oideachasúil, tarraingteach agus tacúil”

Is dóigh liom go ndéanann na trí fhocal seo cur síos breá ar an gclár Ógtheagmhála, ach go léiríonn siad freisin an duine aibí agus dírithe atá ag Gaelle.

 

Ba mhór an sásamh di cuairt a thabhairt ar Ghaelle ina hionad oibre agus a chloisteáil cé chomh maith agus atá ag éirí léi. Labhair mé freisin le Mark Staples ó Hayfield Manor a leag béim ar cé chomh maith agus atá ag éirí le Gaelle. Dealraíonn sé go bhfuil sí ar chonair aníos agus is cinnte nár chuala muid an ceann deireanach di.

An rud is fearr fós faoi scéal Gaelle ná gur bean óg an-deas í.

 

Mark Doe, Ógtheagmháil Thrá Lí.

Tá Youthreach arna chomhchistiú ag an Aontas Eorpach. 

Read More Case Studies