Scéal Ratha CSE+: Martina Treacy, Foghlaimeoir Litearthachta Aosaigh

Deir Martina Treacy go raibh dul isteach i ngrúpa litearthachta d’aosaigh ag Bord Oideachais agus Oiliúna Chill Chainnigh agus Cheatharlach (BOOCC) ar cheann de na cinntí ab fhearr a rinne sí riamh.

Chabhraigh Ciste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+) le Martina Treacy ó Chill Chainnigh an dara seans a fháil san oideachas.  Bhí taithí Martina sa seomra ranga roimhe seo le linn dó a bheith ag fás aníos thar a bheith dúshlánach mar gheall ar an disléicse nár aithníodh, riocht nach raibh mórán diagnóis déanta air ag an am agus nach raibh mórán tacaíochta ann.  “Ní raibh oideachas iontach agam ar scoil,” a deir Martina.  “Cuireadh i gcúl na seomraí ranga mé agus níor theastaigh ó aon duine mé a mhúineadh mar ní raibh mé in ann léamh ná scríobh i gceart. Bhí an ghráin aicí an scoil go mór.”

Martina Treacy, holding an ESF+ booklet. She is standing on a balcony. The cityscape in the background is blurred.

In ainneoin a taithí dhiúltach óige, rinne Martina an cinneadh dul i dteagmháil le BOOCC chun teacht ar thacaíochtaí litearthachta. Le comhair ó BOOCC, d’éirigh le Martina a scileanna léitheoireachta, scríbhneoireachta, uimhearthachta, agus digiteacha a fheabhsú. 

Tá forbairt agus athrú tagtha ar an soláthar litearthachta d’aosaigh thar na blianta. Go traidisiúnta, dhírigh sé ar léitheoireacht agus scríbhneoireacht. Sa lá atá inniu ann, cuimsíonn sé na bunscileanna ar fad a bhaineann le léitheoireacht, scríbhneoireacht, uimhearthacht agus litearthacht dhigiteach, chomh maith leis an muinín chun iad a úsáid.

Soláthraíonn seirbhísí litearthachta d’aosaigh seirbhís luachmhar in aisce agus rúnda do dhaoine fásta ar fud na tíre.

Cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann agus an tAontas Eorpach tríd an CSE+, tá soláthar Litearthachta d’Aosaigh á thairiscint ag na 16 Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) ar fud na tíre saor in aisce. Tacaíonn CSE+ le cur i bhfeidhm na Straitéise náisiúnta 10 mbliana um Litearthacht don Saol do Dhaoine Fásta faoi stiúir SOLAS agus na Roinne Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta. Tá sé mar aidhm ag an Straitéis a chinntiú go bhfuil an litearthacht, an uimhearthacht agus an litearthacht dhigiteach riachtanach ag gach duine fásta chun páirt iomlán a ghlacadh sa tsochaí agus a lánacmhainneacht a bhaint amach.

Ó tháinig sí isteach i nGrúpa Litearthachta Aosaigh BOOCC, d’éirigh le Martina Dámhachtain Leibhéal 3 sa Chúram Leanaí a bhaint amach.  Chomh maith leis an éacht seo, d’éirigh léi a cuid spriocanna pearsanta féin a bhaint amach ar nós léamh dá garmhac atá aon bhliain d’aois. “Mothaím go hiontach, tá mo mhuinín ar ais agam,” a deir sí.

Nuair a fiafraíodh di cén chomhairle a thabharfadh sí do dhaoine eile atá ag smaoineamh ar rochtain a fháil ar thacaíochtaí litearthachta, cuireann Martina in iúl go soiléir gur oibrigh an clár di. “Déarfainn do dhuine ar bith atá ag dul ar ais chuig an oideachas nuair a shiúlann tú trí na doirse sin gurb é an rud is fearr a dhéanfaidh tú go deo. Mholfainn d’aon duine dul ar ais agus dul trí na doirse sin.”

Read More Case Studies