Ag tacú féinfhostaíocht

Ag tacú féinfhostaíocht

Tá Comhpháirtíocht LEADER Chontae Chill Dara ag cabhrú le dul i ngleic le dífhostaíocht fhadtéarmach agus le féinfhostaíocht a spreagadh le tacaíocht ón gClár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail (SICAP) agus CSE+

“Tá Comhpháirtíocht LEADER Chontae Chill Dara (CKLP) ag feidhmiú ó 2009 mar Chuideachta Forbartha Áitiúil do Chontae Chill Dara,” a deir Pat Leogue, POF na Comhpháirtíochta. “Seolann an chuideachta raon clár cuimsitheachta sóisialta agus forbartha tuaithe thar ceann Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais.”

Tá CKLP freagrach as SICAP a chur i bhfeidhm ó 2015 i leith. Tá SICAP, a bhfuil sé mar aidhm aige bochtaineacht a laghdú agus cuimsiú sóisialta agus comhionannas a chur chun cinn, cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann, tríd an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, agus an tAontas Eorpach, tríd an CSE+. 

“Sa tréimhse reatha SICAP 2018-2023, tá CKLP tar éis cúnamh a thabhairt do thart ar 800 duine aonair agus 70 grúpa in aghaidh na bliana, le raon tacaíochtaí dírithe ar na ceantair agus na grúpaí is mó atá faoi mhíbhuntáiste sa chontae. Ar cheann de na príomhthacaí a chuir SICAP ar fáil i gContae Chill Dara tá cuidiú le daoine aonair a bheith féinfhostaithe.’’ Cruthaíonn SICAP feasacht ar na tacaíochtaí atá ar fáil dóibh siúd ar mhaith leo a ngnó féin a bhunú, lena n-áirítear an Clár Scileanna Fiontraíochta ceithre seachtaine déag, an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair, an Liúntas Tacaíochta Fiontraíochta Gearrthéarmach (maoinithe ag an Roinn Coimirce Sóisialaí), oiliúint réamhfhiontair, seisiúin oiliúna agus meantóireachta, ceardlanna téamaí, forbairt plean gnó agus deiseanna líonraithe.

“Ar nós go leor gnéithe eile de SICAP, tá comhoibriú idirghníomhaireachta ina phríomhfhachtóir chun an tacaíocht is fearr a sholáthar. Baintear é seo amach trí chomhoibriú le heagraíochtaí cosúil leis an Roinn Coimirce Sóisialaí, an Oifig Fiontair Áitiúil, agus an Bord Oideachais agus Oiliúna áitiúil.”

Meantóireacht

Arsa Mary Minogue, Oibrí Tacaíochta Fiontraíochta agus Fiontair Shóisialta le CKLP, “Tugtar cosán tacaíochta agus meantóireachta do chuardaitheoirí poist a thagann chun bheith ina gcliaint le SICAP agus iad ag cur a ngnó ar bun.’’

Mary wears a bright blue jacket. She is standing outside and thereis greenery to the left

“Cuidítear le gach duine Plean Gníomhaíochta Pearsanta a fhorbairt, ina ndéantar iniúchadh ar a bhfonnmhaireacht don fhéinfhostaíocht. Tairgtear cruinnithe gnó duine le duine breise dóibh chun tacú le cruthú plean gnó mar ullmhúchán dá n-iarratas ar Scéimeanna Tacaíochta Fiontraíochta na Roinne Coimirce Sóisialaí – an Scéim Tacaíochta Fiontraíochta Gearrthéarmach agus an Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair. Freastalaíonn gach cliant ar chúrsa do ghnó féin a thosú mar réamhriachtanas chun leas a bhaint as breis tacaíochtaí, agus tairgtear go leor roghanna do chliaint chun é seo a dhéanamh ag brath ar a bhfonnmhaireacht chun féinfhostaíocht a dhéanamh.”

Tar éis di a bheith féinfhostaithe í féin le breis agus 10 mbliana anuas, mealladh Mary chun tacú le daoine eile chun féinfhostaíocht a mheas mar rogha. Anois ag obair le CKLP ó 2018 i leith, creideann Mary “leis an spreagadh agus leis an tacaíocht cheart, ní rachadh go leor cliant ar ais ag obair do dhuine eile nuair a bhíonn a ngnó féin acu”.

Fiontraithe arna dtacú ag SICAP

Thar shaolré Chlár SICAP, thacaigh CKLP le breis agus 264 duine a ngnóthaí féin a bhunú agus a bheith ina bhfiontraithe. Sampla amháin dá leithéid is ea Rosemary Lawlor ó Tribe Art Studio i nDíseart Diarmada, Cill Dara. Bhí Rosemary ag obair i suíomh réamhscoile ar feadh ocht mbliana agus tar éis di a bheith as obair, chinn sí go raibh sí ag iarraidh a gnó féin a bhunú.

Ghlac sí páirt i gClár Scileanna Fiontraíochta a chuir CKLP ar fáil trí Scéim Fostaíochta Pobail. Fuair Rosemary cúnamh ansin ó Mary Minogue agus a comhghleacaithe, arna maoiniú faoi SICAP, agus fuair siad meantóireacht chun iarratas a dhéanamh ar an Liúntas Tacaíochta Fiontraíochta Gearrthéarmach. Chuidigh sé seo le Rosemary Tribe Art Studios a bhunú go déanach i 2019. Sa lá atá inniu ann, cuireann a gnó rathúil ranganna ealaíne, ceardlanna agus cóisirí ar fáil do gach aoisghrúpa.        

A young lady Rosemary stands in front of some pieces of art and a banner with "Find Your Tribe" at the top.

“Is tuismitheoir aonair mé, agus ba aisling bhréige ar mire é seo,” a deir Rosemary. “Ní raibh mé riamh níos sásta é seo a dhéanamh agus ní dóigh liom go ndéanfaidh mé aon rud eile go deo. Beidh an aisling fíor leis na tacaíochtaí cearta!”

Dar le Pat Leogue ó Chomhpháirtíocht LEADER Chontae Chill Dara, tá an tacaíocht ó SICAP agus CSE+ tábhachtach chun dul i ngleic le dífhostaíocht, bochtaineacht agus cuimsiú sóisialta in Éirinn ar dhá phríomhchúis.

“Ar an gcéad dul síos, tá na hacmhainní breise ríthábhachtach chun tacú leis an earnáil forbartha áitiúil, mar go bhfuil éileamh méadaitheach ar mhaoiniú agus raon riachtanas atá ag dul i méid. Ar an dara dul síos, ní minic a admhaítear go dtugann rannpháirtíocht an AE agus CSE+ eolas agus saineolas breise ó thaithí ár gcomhpháirtithe Eorpacha. Cuidíonn sé seo le dul i ngleic le saincheisteanna cuimsithe sóisialta inár sochaí.”

Deir Pat, “Aithníonn CKLP go bhfuil daonra na hÉireann ag leanúint ar aghaidh ag fás os cionn an mheáin idirnáisiúnta agus go bhfuil impleachtaí aige seo maidir le hacmhainní agus infheistíocht a chur in ord tosaíochta. Is iad na príomhthosaíochtaí don chuideachta thar na cúig bliana amach romhainn ná leanúint ar aghaidh ag tacú le daoine aonair, ag freagairt do phobail agus ag cabhrú leo, agus ag leanúint ar aghaidh ag forbairt comhoibrithe le raon leathan geallsealbhóirí.”

SICAP ar bhonn náisiúnta

Tugann SICAP aghaidh ar leibhéil arda agus leanúnacha díothachta trí spriocdhírithe agus cuir chuige nuálacha, faoi stiúir áitiúil ar fud na tíre. Tacaíonn sé le pobail agus le daoine faoi mhíbhuntáiste lena n-áirítear daoine dífhostaithe, daoine atá ina gcónaí i gceantair dhíothacha, daoine faoi mhíchumas, teaghlaigh aontuismitheora, daoine ar ioncam íseal, baill den Lucht Siúil agus Romach agus grúpaí eile faoi mhíbhuntáiste. Cothaíonn SICAP cuimsiú gníomhach d’fhonn comhdheiseanna, rannpháirtíocht ghníomhach agus infhostaitheacht na ngrúpaí faoi mhíbhuntáiste a fheabhsú agus tacaítear le rannpháirtithe ar a mbealach chun fostaíocht nó féinfhostaíocht a fháil trí thacaíochtaí oideachais, oiliúna agus forbartha.

I 2022 thacaigh SICAP le 2,760 Grúpa Pobail Áitiúil go rathúil, 560 Fiontar Sóisialta agus 30,416 daoine aonair ar fud na hÉireann.

Le haghaidh sonraí teagmhála do chuideachta SICAP áitiúil seol ríomhphost le do thoil: sicap@pobal.ie

 

Read More Case Studies