Vlad and Victoria

Oiliúint Ghairmiúil Cuntasaíochta – Springboard+

Leis an tionscnamh um breisoiliúint san ardoideachas, Springboard+ curirtear cúrsaí ar fáil saor in aisce ag leibhéal teastais, céime agus máistreachta as a leanann cáilíochtaí i réimsí ina bhfuil deiseanna fostaíochta sa gheilleagar. Tá Springboard+ cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann agus Ciste Sóisialta na hEorpa.

 

Chomhoibrigh Professional Accountancy Training (PAT) agus an ACCA chun an Dioplóma sa Chuntasaíocht agus sa Ghnó a sheachadadh ag leibhéal 6, comhionann leis an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ) mar chuid den chlár Springboard+.

 

Seachadadh Dioplóma ACCA i gCuntasaíocht agus Gnó ar dhá mhodh foghlama, is iad sin:

 

Ar bhonn páirtaimseartha, sa tráthnóna, le sruthú beo léachtaí chuig lucht féachana náisiúnta

Ar bhonn r-fhoghlama/ar líne

Is comhpháirtí foghlama ceadaithe den chaighdeán is airde de chuid an ACCA é PAT a bhfuil aitheantas creidiúnaithe ag gabháil leis. Ní bhronntar stádas Óir ACCA ach ar na hinstitiúidí sin amháin atá in ann sraith caighdeáin feidhmíochta atá thar a bheith dúshlánach a bhaint amach agus is aitheantas foirmiúil é ar shaineolas PAT chun an clár seo a fhorbairt agus a sheachadadh.

Vlad and Victoria PAT Participants

Scéal Victoria:

Tá Vladimir agus mé féin le chéile ón am a rabhamar sa choláiste sa Mholdóiv, bhí mé ag déanamh staidéir ar Bhainistíocht agus Luacháil Réadmhaoine, agus bhí seisean ag déanamh staidéir a Suirbhéireacht Talún. Tar éis dúinn an dá chéim siúd a bhaint amach, ní raibh mórán ann dúinn sa Mholdóiv, san fhírinne.

 

D’aistríomar go hÉirinn in 2012, agus cosúil le formhór na n-inimirceach, fuair an bheirt againn cibé post a d’fhéadfaimis a fháil ionas go bhféadfaimis socrú isteach. Phós muid in 2013 agus tháinig muid ar ais ansin agus é d’aidhm againn ár saol a  bhunú i gceart in Éirinn.

 

Am dúshlánach a bhí ann, ach shocraigh muid isteach go mall. Bhí Vlad ag obair mar thiománaí leoraí agus sa deireadh fuair mé post i seirbhís do chustaiméirí, toisc gur sin an cúlra oibre a bhí agam ag an tús.

 

Le himeacht ama, thug mé faoi deara go raibh an t-iomaire céanna á threabhadh agam le fada, gan a bheith in ann ach post  i seirbhís do chustaiméirí a fháil, sa deireadh d’oibrigh mé le PayPal, agus ansin le eBay, ach ní raibh mé an-sásta sa phost.

 

Sin é an uair a thosaigh mé ag breathnú ar an ath-oiliúint agus chinn mé triail a bhaint as an gcuntasaíocht. Thosaigh mé le ATI in 2015 agus d’éirigh liom i scrúduithe na chéad bhliana agus mé ag leanúint orm leis an obair lánaimseartha i seirbhís do chustaiméirí. Ina dhiaidh sin bhí ár gcéad mhac againn i 2016. Chríochnaigh mé ATI in 2017 agus thosaigh mé ag lorg post agus taithí oibre sa chuntasaíocht. Bhí sé deacair teacht ar an deis é sin a fháil, ach níor chaill mé an mhisneach. D’éirigh liom cur ina luí ar dhuine de na fostóirí a bhí agam roimhe seo ligean dom teacht ar ais chun cabhrú leo lena gcuntais saor in aisce, ionas go bhféadfainn roinnt taithí a charnadh. Idir an dá linn, bhíomar ag súil leis an dara mac againn. Rugadh eisean in 2018 agus sa bhliain sin fuair mé post páirtaimseartha sa chleachtas ar deireadh, agus bhí siad sásta seans a thabhairt dom.

 

Gabh ar aghaidh go 2018, agus beirt leanaí agus morgáiste againn, d’fhág Vlad a phost agus chinn sé dul sa tóir ar post a fháil le ACCA, mar bhí an-suim aige faoina raibh á dhéanamh agam féin agus chinn sé go mbeadh sé oiriúnach go maith dósan freisin ó thaobh athoiliúna.

 

Tar éis dó na scrúduithe bonnleibhéil a chríochnú, d’aimsigh sé tairiscint Springboard maidir leis na 3 scrúdú ardscileanna is túisce le PAT. Chinneamar mo dhíolúintí a sheiceáil agus féachaint an féidir linn leanúint ar aghaidh le chéile ag an luas céanna. Le scéal gairid a dhéanamh de, táimid anois ag tabhairt faoin dara sraith de scrúduithe ardscileanna ACCA le PAT. Ba mhór an chabhair dúinn an tairiscint seo ar springboard, mar bheadh sé i bhfad níos scáfaire mar dhúshlán dúinn scrúduithe a dhéanamh inár n-aonair, agus bheadh sé ró-chostasach íoc le soláthraí teagaisc as na scrúduithe ar lánphraghas.

 

Ba é tairiscint Springboard le PAT a chuir ar ár gcumas leanúint ar aghaidh leis na scrúduithe ag an am céanna, ag an luas céanna. Tá na teagascóirí go léir atá ag PAT iontach, agus ó thaobh treorach lenár gcuid scrúduithe, ní fhéadfaimis a shárú a iarraidh. Mar gheall ar a n-éirim, a dtiomantas agus an saibhreas eolais a bhí acu, bhí sé éasca go maith dúinn fiú tasc a bhí an-deacair a dhéanamh. Níor theip ar dhuine dúinn i scrúdú ar bith go dtí seo, agus sin mar gheall, cuid mhaith, ar an gcur chuige atá ag PAT i leith na scrúduithe seo. Bíonn an fhoireann riaracháin ar fáil i gcónaí freisin, an oiread sin gurb amhlaidh duit nach nglacann siad sosanna agus go mbíonn siad ann i gcónaí chun cabhrú leat.

 

Agus maidir leis an mbeirt dúinn ag staidéar i dteannta a chéile, tá sé níos éasca agus níos deacra ag an am céanna.

 

Tá ár bpáistí 5 agus 3 bliana d’aois anois, agus mar gheall ar an mbeirt againn a bheith ag déanamh staidéir, fágtar nach mór dúinn sealaíocht a ghlacadh i leith na tascanna a bhaineann leis na leanaí agus a bheith thar a bheith dícheallach maidir lenár gcuid ama. Ach is é an rud maith faoi ná, nuair a bhíonn ceist ag aon duine, go bhfuil an duine eile ann chun éisteacht leat agus chun í a phlé leat, tuigimid an dúshlán atá le tabhairt ag an duine eile, agus táimid ann chun misneach a chéile a choinneáil ard nuair a éiríonn sé dian deacair.

 

Anois tá an bheirt dúinn ag obair sa tionscal, agus feicimid an ghné fheidhmiúil de na scrúduithe atá á ndéanamh againn, agus tá sé níos spreagúla ar an gcúis sin freisin.

 

Cén fáth a bhfuil an cinneadh déanta againn an chuntasaíocht a roghnú? Bhí mé meallta níos mó leis an bhfís de bheith i gcroílár an ghnó agus de bheith in ann a fheiscint conas a thagann gach rud le chéile agus an gnó a sheoladh go rathúil. Is tionscal thar a bheith slán atá ann freisin, le bheith bunaithe ann, agus tá ionchais mhaithe ann, ó thaobh forbairt ghairme. Ní raibh lá amháin ann, fiú, a raibh faitíos orm dul ag obair ó thosaigh mé go lánaimseartha sa chuntasaíocht, agus creidim gurb é sin an táscaire is fearr go ndearna mé an rogha ceart.

 

Is mó a mheallann seirbhísí airgeadais agus bainistíocht airgeadais Vladimir ach, ar an dóigh chéanna, bhí sé ag iarraidh deiseanna fáis agus todhchaí gairme slán a bheith aige.

 

Tá súil againn le leanúint ar aghaidh le PAT suas go deireadh na cáilíochta iomláine, toisc go bhfuil sé cruthaithe ag gach duine in PAT arís agus arís eile go seasann siad lena bhfuil á maíomh acu agus gurb iadsan na comhpháirtithe is fearr is féidir a bheith agat ar aistear ACCA.

Read More Case Studies