TÁ SÉ AR CHEANN DE NA CINNTÍ IS FEARR A RINNE MÉ RIAMH I MO SHAOL DUL LE hÓGTHEAGMHÁIL

Gortahork Youthreach Participant Story

Tá fear óg as Dún na nGall ar an mbealach chun slí bheatha a bhaint amach dó féin sa dlí tar éis dó an dara seans a fháil ar an oideachas le Ógtheagmháil.

 

Tá Pierce Butler, atá 23 bliain d’aois, sa tríú bliain de chéim sa Dlí in LYIT.

 

Níor ghlac sé an gnáthbhealach chun an coláiste, tar éis dó an mheánscoil a fhágáil sa cheathrú bliain. Is éard a bhí sa chonaire a ghlac Pierce ná clár dar theideal Ógtheagmháil a cuireadh ar fáil trí Sheirbhís Breisoideachais agus Oiliúna (BO&O) Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall, agus d’oir sé go foirfe dó.

 

Bhí tinneas ar an bhfear óg ón bhFál Carrach nuair a bhí sé sa mheánscoil. Chaill sé an chuid is mó den tríú bliain, dá bharr, agus bhí sé deacair dó go raibh air an ceathrú bliain a dhéanamh an dara uair. Chinn sé an scoil a fhágáil, ach ní raibh sé réidh le deireadh a chur leis an aistear aige sa saol acadúil go fóill.

 

“Shíl mé gur sin é dom, go raibh an t-oideachas tar éis teacht chun deiridh dom, go dtí go bhfuair mé moladh faoi Ógtheagmháil ó chara agam.”

 

Is clár oideachais, oiliúna agus taithí oibre saor in aisce é Ógtheagmháil do dhaoine óga idir 16-20 bliain d’aois a d’fhág an scoil go luath. Soláthraíonn an cúrsa liúntas oiliúna seachtainiúil chun tacú le mic léinn atá ar an gclár lánaimseartha, agus tá sé ionad ann, lonnaithe ar fud an chontae.

 

D’fhéach Pierce ar an gclár mar “rud éigin le déanamh” le tacaíocht ó liúntas seachtainiúil. Go luath i ndiaidh dó tosú ag ionad Ghort a’ Choirce, d’fhoghlaim sé gur eispéireas fíorluachmhar é ó thaobh foghlama agus féinfhorbartha araon.

 

“Táim thar a bheith sásta gur chuaigh mé chuig Ógtheagmháil, cé gur ar chúiseanna fánach a bhí sé ag an tús, ar deireadh bhí sé ar cheann de na cinntí ab fhearr a rinne mé le linn m’óige,” a dúirt sé.

 

Bhain Pierce, a bhfuil disléicse air, an-taitneamh as an tsí ar múineadh na hábhair uile. In Ógtheagmháil, déanann na mic léinn iniúchadh ar raon leathan ábhar lena n-áirítear na modúil lárnacha, an mhatamaitic, an Béarla agus an ríomhaireacht, chomh maith le healaíona agus ceardaíocht, ríomhairí, cúram leanaí, gruagaireacht, scileanna oifige, ceardaíocht adhmaid agus forbairt phearsanta (athraíonn na hábhair ó ionad go hionad). Úsáideann teagascóirí cur chuige atá solúbtha, saincheaptha don duine aonair agus mac léinn-láraithe chun an curaclam a sheachadadh.

 

“Tá an oiread sin bealaí éagsúla ar fáil chun foghlaim trí Ógtheagmháil nach bhfuil ar fáil i scoileanna,” a luann Pierce.

 

“Ní fhéadfaí struchtúr níos fearr a bheith ann. Tá an cur chuige i bhfad níos pearsanta. Tá céadainm do theagascóra agat agus bíonn siad sásta má úsáideann tú a gcéadainm. Bhí mé níos dáiríre faoi mar gheall ar an meas sin a bhí againn ar a chéile. Cuireann na teagascóirí an t-am ar leataobh chun tú a spreagadh agus chun cabhrú teacht ar thuiscint i gceart.”

 

Bhain Pierce an-tairbhe as an ngné den chlár i leith scileanna saoil.

 

“An rud greannmhar faoi Ógtheagmháil, sílimse féin, ná go raibh mé níos sásta leis an méid forbartha a bhí déanta agam mar dhuine, ag teacht chun deireadh an chúrsa, ní hamháin ó thaobh acadúil de, d’fhorbair mé ó thaobh muiníne, scileanna daoine, agus rudaí beaga sa saol atá tábhachtach,” a dúirt sé.

 

Tá méideanna na ranganna beag, agus tugann Pierce faoi deara gur éirigh le formhór de na scoláirí eile ina rang tabhairt faoi rudaí nua ina dhiaidh sin.

 

Bhí Pierce in ann a thabhairt faoi deara, le spreagadh ó Robbie Matthews, Abhcóide in Ógtheagmháil, gur mhaith leis leanúint ar aghaidh ag foghlaim agus ag freastal ar an gcoláiste. Bhí cáilíochtaí QQI Leibhéal 3 agus 4 bainte amach aige, rud a chabhraigh leis tosú ar a aistear tríd an gclár Rochtana ag LYIT. Leis na roghanna Rochtana, tugadh blaiseadh dó de na cúrsaí atá ar fáil ansin. Ón gcéad lá, bhí a fhios aige gurbh é Dlí an ceann a bhí oiriúnach dó féin. Tá sé sa tríú bliain de chéim Leibhéal 8 anois. Bhí an Curve (Aonad Tacaíochta Foghlama) ann dó i gcónaí chun tacú leis lena chuid staidéir sa choláiste.

 

“Gan Ógtheagmháil, ní bheinn sa choláiste, táim cinnte de sin. Is cinnte nach gá duit dul chuig an gcoláiste le bheith sásta sa saol, ach is dóigh liom go mbeinn an-dian cáinteach orm féin ar feadh an tsaoil mura ndéanfainn iarracht.”

 

Tá Ógtheagmháil cómhaoinithe ag Rialtas na hÉireann agus an Aontas Eorpach.

Read More Case Studies