Comhairliúchán Poiblí 2021-2027

The national flag of Ireland next to the European flag

Comhairliúchán Poiblí ar an gComhaontú Comhpháirtíochta do Chistí Rialacháin na bhForálacha Coiteanna Eorpacha 2021 – 2027 agus ar na Cláir Oibriúcháin don CFRE agus don CSTE+

Tá An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, An Roinn Oideachais agus Scileanna, agus na trí Thionóil Réigiúnacha le próiseas comhairliúchán a sheoladh le bonn eolais a chur faoi roghnú tosaíochtaí maidir le húsáid maoiniú comhtháthaithe an AE in Éirinn don tréimhse 2021-2027. Go sonrach, táimid ag iarraidh bonn eolais a chur faoi fhorbairt:

  1. Comhaontú Comhpháirtíochta a chlúdaíonn na Cistí Rialála Forálacha Coiteanna ábhartha; agus
  2. Cláir Oibriúcháin do Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), agus do Chiste Sóisialta na hEorpa Plus (CSTE+).

Bhí deis ag páirtithe leasmhara a dtuairimí a chur in iúl ag ceardlann chomhairliúcháin ar an 28 Iúil 2020. Mar gheall ar na srianta COVID-19, reáchtáladh an t-imeacht go fíorúil ag baint úsáide as Zoom. Bhí príomhsheisiún amháin san imeacht agus ansin trí cheardlann i ndiaidh a chéile. Faoi chathaoirleacht na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an ROS, díríodh sa phríomhsheisiún ar rannpháirtithe ar chur ar an eolas faoi thograí an AE le haghaidh na tréimhse 2021-2027 agus faoin bpróiseas ullmhúcháin in Éirinn go dtí seo. Sna ceardlanna lorgaíodh tuairimí maidir leis an gcaoi ar féidir leis na Cistí aghaidh a thabhairt ar riachtanais ar leibhéal náisiúnta agus réigiúnach agus é mar aidhm acu tosaíochtaí le haghaidh infheistíochta a shainaithint agus aird a tharraingt ar thionscadail/gníomhaíochtaí féideartha. Eagraíodh seisiúin ar leithligh ar bhonn réigiúnach inar díríodh ar phríomhthosaíochtaí na Straitéisí Spásúla agus Eacnamaíocha Réigiúnacha ar leith (RSES). Is féidir leat féachaint ar an imeacht nó na cuir i láthair a tugadh sna ceardlanna a íoslódáil ar an láithreán gréasáin comhairliúcháin tiomnaithe.

Tugtar cuireadh do pháirtithe leasmhara a dtuairimí a chur isteach mar fhreagairt ar an suirbhé ar an suíomh Gréasáin tiomnaithe. . Beidh an suirbhé oscailte ón 13 Iúl go dtí an 4 Meán Fómhair.

Beidh deis agat freisin do thuairimí a chur in iúl ag seimineár gréasáin agus ag ceardlanna ar líne atá le bheith ar siúl Dé Máirt, 28 Iúl. Léirigh anseo más spéis leat freastal orthu, le do thoil: Cláraigh don Cheardlann Ar Líne.

Cuirfear fáilte roimh fhreagraí ó gach páirtí, is cuma cé acu an raibh baint agat leis na Cistí atá i gceist roimhe seo nó nach raibh.

Má tá aon cheist agat maidir leis na gcomhairliúchán, déan teagmháil le: consultation@nwra.ie

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an láithreán gréasáin tiomnaithe ag www.esif.ie.

Related Posts