Comhairliúchán Poiblí ar Chlár Forbartha Bia Mara 2021-27

Minister Michael Creed

D’fhógair an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed TD inniu go bhfuil tús curtha leis an gcéad chomhchomhairliúchán poiblí chun eolas a dhéanamh d’fhorbairt chlár oibríochta nua i ndáil le forbairt inbhuanaithe na hearnála bia mara sa tréimhse 2021-27. Déanfar an Clár a fhorbairt i gcomhthéacs Rialachán beartaithe an AE ar Chiste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe, a bhfuil comhreachtóirí AE i mbun idirbheartaíochta air faoi láthair agus é mar aidhm acu é a achtú i bhFómhar na bliana 2020. Is iad Rialtas na hÉireann agus an tAontas Eorpach a dhéanfaidh an clár oibríochta nua a chómhaoiniú.

Dúirt an tAire Creed ag seoladh an chomhchomhairliúcháin phoiblí: “Tá deireadh ag teacht anois le Clár Oibríochta EMFF reatha mo Roinne don earnáil bia mara agus tiocfaidh deireadh uile leis sa bhliain 2021. Mar gheall ar an gclár sin, rinneadh €240 milliún a chur i dtreo infheistíochtaí ríthábhachtacha chun fás inbhuanaithe na hearnála bia mara a chur chun cinn agus fágfaidh sin oidhreacht fhada d’inbhuanaitheacht níos fearr, den bhrabúsacht, iomaíochas agus luach níos fearr ina dhiaidh.

Táimid anois ag tabhairt ár n-aghaidh ar thréimhse Cláir nua a gcuirfear tús léi in 2021 agus cé go mbeidh go leor de na dúshláin atá roimh an earnáil bia mara agus na deiseanna atá ann don earnáil fós ann le linn ré an chláir nua, beidh roinnt tosaíochtaí nua agus athruithe ann cinnte freisin. Beidh an earnáil bia mara atá againn a chur in oiriúint don tírdhreach athraithe a bheidh ann i ndiaidh an Bhreatimeachta ina ábhar machnaimh ríthábhachtach. Tá athrú aeráide ina phríomhthosaíocht ag an Rialtas agus ní mór dúinn smaoineamh ar mar a chuirfidh an Clár nua le freagra na hÉireann. Is tosaíochtaí móra a bheidh ann i gcónaí an bhithéagsúlacht mhara agus Aigéin Ghlana a chaomhnú agus a chinntiú go mbeidh stoc éisc inbhuanaitheachta againn. Ní mór dúinn chomh maith leanúint d’iomaíochas, luach agus táirgiúlacht na hearnála a fheabhsú tríd an nuálaíocht, oiliúint, agus infheistíocht chaipitil spríocdhírithe.

Maidir leis an gcéad chomhchomhairliúchán poiblí seo, táim ag iarraidh ar pháirtithe leasmhara a gcuid tuairimí a roinnt ar mar is ceart dúinn aghaidh a thabhairt ar na

saincheisteanna seo agus ar shaincheisteanna eile inár gclár nua, mar ba chóir dúinn idirghabháil a dhéanamh, agus mar is cóir tús áite a thabhairt i ndáil le dáileadh na gcistí atá ar fáil agus mar is féidir é sin a dhéanamh go cothrom ceart.

Beidh an glao ar aighneachtaí seo ar siúl go dtí an 5pm Dé hAoine an 7 Feabhra 2020.

Nóta d’eagarthóirí

Is féidir teacht ar cháipéis Comhchomhairliúcháin Phoiblí agus ar Cheistneoir anseo. Féadfaidh páirtithe agus páirtithe leasmhara a bhfuil spéis acu an Glao Oscailte ar aighneachtaí a fhreagairt ar roinnt bhealaí:-

Ar líne

ar ríomhphost chuig EMFF@agriculture.gov.ie

ar an bpost chuig – Comhchomhairliúchán SDP 2021-27, Rannóg na gClár Mara, An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, An tIonad Náisiúnta Bia Mara, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí.

Related Posts