Straitéis an AE ar Chearta an Linbh

Is mórthionscnaimh bheartais iad an Straitéis chuimsitheach nua AE ar Chearta an Linbh agus an Ráthaíocht Eorpach Leanaí a chuir an Coimisiún Eorpach chun cinn chun cosaint níos fearr a thabhairt do gach leanbh, chun cabhrú leo a gcearta a chomhlíonadh agus chun iad a chur i gceartlár cheapadh beartais an AE. Tá an dá thionscnamh bunaithe ar chomhairliúcháin fhairsinge le saoránaigh, geallsealbhóirí agus, níos tábhachtaí fós, le níos mó ná 10,000 leanbh.
Ba cheart go mbeadh na cearta céanna ag gach leanbh san Eoraip agus ar fud an domhain agus maireachtáil saor ó idirdhealú agus imeaglú de chineál ar bith. I Straitéis an AE ar Chearta an Linbh, tugann an Coimisiún aghaidh ar dhúshláin leanúnacha agus atá ag teacht chun cinn agus molann sé gníomhaíochtaí nithiúla chun cearta leanaí a chosaint, a chur chun cinn agus a chomhlíonadh i saol an lae inniu atá ag síorathrú.


Bíonn tionchar ag míbhuntáiste agus eisiamh ag aois an-óg ar chumas leanaí a bheith rathúil níos déanaí. Ciallaíonn sé gur dóichí go dtitfidh siad amach as an scoil agus go mbeidh níos lú seans acu poist mhaith a fháil níos déanaí. Is minic a chruthaíonn sé seo timthriall míbhuntáiste thar na glúnta.

Tá sé mar aidhm ag Ráthaíocht Eorpach Leanaí an timthriall seo a bhriseadh. Soláthraíonn sé treoir agus modhanna do Bhallstáit tacú le leanaí i ngátar, i.e. daoine faoi 18 mbliana d’aois atá i mbaol bochtaineachta nó eisiaimh shóisialta.
Ba cheart do na Ballstáit rochtain saor in aisce agus éifeachtach a ráthú do leanaí atá i ngátar:

Icon: person holding one baby, symbol of early childhood education and careoideachas agus cúram na luath-óige

Icon: academic cap over books, symbolising education and school-based activitiesoideachas agus gníomhaíochtaí scoilbhunaithe

Icon: fork and knife next to a plate with hearts inside, symbolising healthy mealsbéile sláintiúil amháin ar a laghad gach lá scoile

Icon: first aid kit, symbolising healthcarecúram sláinte

Ba cheart dóibh rochtain éifeachtach ar:

Icon: bowl of salad, symbolising healthy nutritioncothú sláintiúil

Icon: hand holding a house, symbolising adequate housingtithíocht leordhóthanach

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil anseo: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_en

Related Posts